กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 FD001 รักภาษาไทย นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องเรียน .3/8 37
2 FD002 การทำขนมไทย นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ 37
3 FD003 จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ 3 นายไพรัช ปัดชาเขียว ห้อง ทูบี นัมเบอร์ วัน 37
4 FD004 รักษ์สิ่งแวดล้อม นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร 37
5 FD005 Pisa นายแดนชัย สิงห์สนิท จิตตะ 37
6 FD006 เพชรบูรณ์บ้านเรา นางปรารถนา บุญนาค ห้อง ม.6/3 37
7 FD007 เรียนรู้โลกกว้าง นางวนิดา สารสิทธิ์ รื่นเริ่งรมย์ 37
8 FD008 ประวัติศาสตร์ไทยน่ารู้ นางมณี ด้วงนิล รื่นเริงรมย์ 37
9 FD009 ฟ้าหลังฝน นางญาตา ศรีโคตร ห้องสภานักเรียน 37
10 FD010 ท่องโลกกว้าง นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้องม.3/2 37
11 FD011 ตามรอยประวัติศาสตร์ นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.3/3 37