รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ วิชาเพิ่มเติม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 ง20260 การใช้ห้องสมุด นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด 25
2 ง20261 การปลูกไม้ตัดดอก นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม 25
3 ง20281 ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1 25
4 ง20284 งานผ้าพฤกษาสดใส นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา 25
5 ง20291 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2 25
6 ง20292 ช่างเชื่อมไฟฟ้า นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1 25
7 ง20293 งานสำนักงาน นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 1/7 25
8 ง20294 งานประดิษฐ์ 1 นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 1/8 25
9 ศ20221 เครื่องลมไม้ นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล 25
10 ศ20208 จิตรกรรม นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2 25
11 ท21201 การอ่าน 1 นางสายรุ้ง นิลมูล ห้องเรียน 1/2 25