รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่ วิชาเพิ่มเติม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 ง20260 การใช้ห้องสมุด นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด 26
2 ง20262 การปลูกไม้ประดับ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ ห้องเกษตรกรรม 26
3 ง20274 ขนมไทย 1 นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา 26
4 ง20282 ดอกไม้กระดาษย่น นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1 26
5 ง20278 งานใบตอง 1 นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา 26
6 ง20291 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2 26
7 ง20292 ช่างเชื่อมไฟฟ้า นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1 26
8 ง20294 งานสำนักงาน นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 2/7 26
9 ง20256 งานเย็บด้วยมือ 1 นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 2/8 26
10 ศ20217 ขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย 26
11 ท22201 การเขียน 1 นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียน 2/3 26
12 ค20203 คณิตศาสตร์ นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้องเรียน 2/2 26
13 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 3 นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ห้องเรียน 2/4 26
14 ศ20223 เครื่องกระทบ นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล 26