รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ วิชาเพิ่มเติม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 ง20260 การใช้ห้องสมุด นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด 26
2 ง20263 การปลูกไม้ดอกประดับ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ ห้องเกษตรกรรม 26
3 ง20283 สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1 26
4 ง20289 กระโปรงวันรุ่น นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา 26
5 ง20291 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2 26
6 ง20292 ช่างเชื่อมไฟฟ้า นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1 26
7 ง20294 งานสำนักงาน นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 3/8 26
8 ง20297 การประดิษฐ์ของชำร่วย นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 3/9 26
9 ศ20225 เบส นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล 26
10 ศ20207 ช่างเขียนภาพด้วยสีน้ำ นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 3 26
11 ท23201 การพูด นางสายรุ้ง นิลมูล ห้องเรียน 3/2 26
12 ค20205 คณิตศาสตร์ นางน้ำอ้อย คุณดี ห้องเรียน 3/3 26
13 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 5 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา ห้องเรียน 3/4 26
14 ง20274 ขนมไทย 1 นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา 26