รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่ วิชาเพิ่มเติม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 ง30260 ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด 24
2 ง30294 ช่างเชื่อมไฟฟ้า นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2 24
3 ง30258 DIY 1 นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 4/5 24
4 ง30287 ศิลปะการผูกผ้าประดับ นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา 24
5 ง30298 การบัญชี 1 นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 4/6 24
6 ศ30232 รำวงมาตรฐาน นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์ 24