รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่ วิชาเพิ่มเติม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 ง30260 ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด 18
2 ง30275 ขนมอบ 1 นายสมปอง ตาลเพชร อาคารภักษา 18
3 ง30290 สนุกกับโครงงาน นายสมปอง ตาลเพชร อาคารพัสตรา 18
4 ง30299 ช่างไม้ครุภัณฑ์ นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1 18
5 ง30256 เย็บปักด้วยมือ 1 นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 5/5 18
6 ง30298 การบัญชี 1 นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 5/6 18
7 ศ30233 ระบำรำฟ้อน นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์ 18
8 ศ30212 ช่างเขียนภาพด้วยสีน้ำ นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2 18