รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ วิชาเพิ่มเติม ครูผู้สอน สถานที่เรียน จำนวนรับ
1 ง30260 ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด 14
2 ง30275 ขนมอบ 1 นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา 14
3 ง30283 ดอกไม้ผ้า นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1 14
4 ง30286 บ้านสวยด้วยงานผ้า นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา 14
5 ง30292 ช่างประกอบตู้ลำโพง นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2 14
6 ง30293 ฝึกฝีมือ นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1 14
7 ง30298 การบัญชี 1 นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 6/4 14
8 ศ30231 เครื่องสาย นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล 14