ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ที่ ห้องเรียน ชาย หญิง รวม โหลดไฟล์
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 15 30 45 View
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 26 45 View
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 25 45 View
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 18 27 45 View
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 17 28 45 View
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 19 26 45 View
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 17 27 44 View
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 17 26 43 View
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 17 26 43 View
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 31 44 View
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 21 24 45 View
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 21 24 45 View
13 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 21 23 44 View
14 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 21 23 44 View
15 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 20 23 43 View
16 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 20 22 42 View
17 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 20 22 42 View
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 20 22 42 View
19 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 31 43 View
20 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 20 22 42 View
21 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 19 23 42 View
22 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 20 22 42 View
23 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 20 21 41 View
24 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 19 21 40 View
25 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 19 21 40 View
26 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 19 21 40 View
27 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 19 21 40 View
28 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 6 34 40 View
29 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 10 30 40 View
30 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 12 26 38 View
31 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 17 23 40 View
32 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 16 23 39 View
33 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 15 24 39 View
34 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 7 33 40 View
35 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 16 28 44 View
36 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 10 33 43 View
37 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 33 43 View
38 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 13 22 35 View
39 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 13 22 35 View
40 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 12 22 34 View
41 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 18 19 37 View
42 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 9 35 44 View
43 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 16 28 44 View
44 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 16 27 43 View
45 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 12 16 28 View
46 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 12 16 28 View
47 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 12 15 27 View
รวม 755 1167 1922