รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/1

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24512 เด็กชายธนทัต เครือแก้ว 1 14/11/2549 ..............
2 24513 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เสียงเพราะ 2 13/11/2549 ..............
3 24514 เด็กชายณภัทรพงศ์ ด้วงเหม็น 3 13/02/2549 ..............
4 24515 เด็กชายศุภโชติ จั่นรักษ์ 4 16/03/2550 ..............
5 24516 เด็กชายพระคุณ ครุฑนาค 5 18/05/2550 ..............
6 24517 เด็กชายศุภกิจ เรืองศรี 6 01/02/2550 ..............
7 24518 เด็กชายพิมลพัทธ์ หว่างรักษาวงศ์ 7 18/05/2550 ..............
8 24519 เด็กชายแดนชัย ภูแข่งหมอก 8 18/06/2549 ..............
9 24520 เด็กชายณัฐสิทธิ์ วันเมือง 9 15/11/2549 ..............
10 24521 เด็กชายภานุพงษ์ เพิ่มพรม 10 24/09/2549 ..............
11 24522 เด็กชายชยพล หาญยูรพงศ์ 11 06/07/2549 ..............
12 24523 เด็กชายพลกฤต พันธ์วิทยาศักดิ์ 12 23/08/2549 ..............
13 24524 เด็กชายศุภวิชญ์ วุฒิเศลา 13 01/02/2550 ..............
14 24525 เด็กชายคัมภีรพรรณ ดีรักษา 14 18/04/2550 ..............
15 24526 เด็กหญิงสโรชา ทองที 15 23/09/2549 ..............
16 24527 เด็กหญิงธีรวีร์ ดาราวงศ์ 16 26/06/2550 ..............
17 24528 เด็กหญิงธัญลักษณ์ มหามงคลนุสรณ์ 17 04/04/2550 ..............
18 24529 เด็กหญิงวริญา มีกำลัง 18 02/02/2549 ..............
19 24530 เด็กหญิงลัลนา พัฒตาสิงห์ 19 24/10/2549 ..............
20 24531 เด็กหญิงกัญจนพร ทองติด 20 12/02/2550 ..............
21 24532 เด็กหญิงภัชภิชา กิรัมย์ 21 18/08/2549 ..............
22 24533 เด็กหญิงณัชชา รุณทอง 22 05/10/2549 ..............
23 24534 เด็กหญิงปุณยนุช โกมล 23 16/01/2550 ..............
24 24535 เด็กหญิงชลดา ระภักดี 24 02/09/2549 ..............
25 24536 เด็กหญิงวิมลมาศ ชนะโยธา 25 30/08/2549 ..............
26 24537 เด็กหญิงชาลิสา เมืองเกษม 26 06/07/2549 ..............
27 24538 เด็กหญิงพัดชา สิริสุขประเสริฐ 27 20/10/2549 ..............
28 24539 เด็กหญิงกฤติยาณี เฉวียงวาศ 28 18/12/2549 ..............
29 24540 เด็กหญิงสิริกร สิงห์โสภา 29 18/01/2550 ..............
30 24541 เด็กหญิงศศิธร แพงไตร 30 07/03/2549 ..............
31 24542 เด็กหญิงภคพร เริญศรี 31 06/11/2549 ..............
32 24543 เด็กหญิงนภัทร พิมาน 32 09/04/2550 ..............
33 24544 เด็กหญิงสุธิดา แก้วดู 33 22/09/2549 ..............
34 24545 เด็กชายนิธินันท์ อุ่นแก้ว 34 30/12/2549 ..............
35 24546 เด็กหญิงมนัญชญา ละอองปลิว 35 21/05/2549 ..............
36 24547 เด็กหญิงสิทธิรัตน์ สิงห์ที 36 24/07/2549 ..............
37 24548 เด็กหญิงฉัตรกมล หอมม่วง 37 08/01/2549 ..............
38 24549 เด็กหญิงน้ำเหนือ นิลอำพร 38 13/12/2549 ..............
39 24550 เด็กหญิงณิชาภัทร กับปลี 39 31/07/2549 ..............
40 24551 เด็กหญิงนิราภร โฉมผา 40 26/08/2549 ..............
41 24552 เด็กหญิงรัตนากร เบ้าจม 41 16/09/2549 ..............
42 24553 เด็กหญิงพิชญาวี เลียบชาย 42 15/06/2549 ..............
43 24554 เด็กหญิงกุลภัสสร์ คำมีโต 43 16/08/2549 ..............
44 24555 เด็กหญิงญาณภัทร เตวะสุ 44 13/03/2550 ..............
45 24556 เด็กหญิงมนัสยา โภคพิพัฒน์ 45 06/10/2549 ..............

Go to back page