รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/2

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24557 เด็กชายภาณุวัฒน์ คำลุ่น 1 16/11/2549 ..............
2 24558 เด็กชายมนัญชัย ปุญประเสริฐ 2 28/11/2549 ..............
3 24559 เด็กชายกวี เพิ่มพรศรี 3 08/11/2547 ..............
4 24560 เด็กชายวีรภัทร พรหมอารักษ์ 4 18/06/2549 ..............
5 24561 เด็กชายภพกร ศรีสุข 5 23/06/2550 ..............
6 24562 เด็กชายอภิวิชญ์ กาญจนรัชต์ 6 13/04/2549 ..............
7 24563 เด็กชายพีรพัฒน์ เอมอุทัย 7 06/02/2550 ..............
8 24564 เด็กชายอลงกต อินตา 8 11/03/2549 ..............
9 24565 เด็กชายวัฒนชัย เกตุแก้ว 9 19/12/2549 ..............
10 24566 เด็กชายธีรเดช วงค์คำราช 10 26/08/2549 ..............
11 24567 เด็กชายธราเทพ ทองพู 11 02/09/2549 ..............
12 24568 เด็กชายอมรทิพย์ เรืองคำ 12 12/06/2550 ..............
13 24569 เด็กชายพยุงศักดิ์ กัณรักษ์ 13 21/03/2550 ..............
14 24570 เด็กชายสิทธิเดช สายบุญยง 14 24/04/2550 ..............
15 24571 เด็กชายธนันธร งามศักดิ์ 15 25/11/2549 ..............
16 24572 เด็กชายพลวัฒน์ เกิดบาง 16 28/02/2549 ..............
17 24573 เด็กชายวรัญญู ลังกายืน 17 03/02/2550 ..............
18 24574 เด็กชายรางวัล เกตูนาค 18 25/12/2549 ..............
19 24575 เด็กชายพงศกร สีสวย 19 06/04/2549 ..............
20 24576 เด็กหญิงณัฐประภา กองมนต์ 20 29/04/2550 ..............
21 24577 เด็กหญิงภัทราพร จันนาม 21 02/08/2549 ..............
22 24578 เด็กหญิงกฤติยา บุญธรรม 22 20/12/2549 ..............
23 24579 เด็กหญิงอภิภา ผาลา 23 07/10/2549 ..............
24 24580 เด็กหญิงสายธาร แดงทองดี 24 19/12/2549 ..............
25 24581 เด็กหญิงวรัญญู จันทะหวา 25 18/10/2549 ..............
26 24582 เด็กหญิงวิลาวัณย์ พลโคตร 26 29/11/2549 ..............
27 24583 เด็กหญิงเกวริน วงษ์อุปี 27 26/12/2549 ..............
28 24584 เด็กหญิงสิริทรัพย์ บุญพา 28 27/07/2549 ..............
29 24585 เด็กหญิงปาร์มปรีญา เชื้อวงษ์ 29 03/06/2549 ..............
30 24586 เด็กหญิงณัฐนันท์ หม่องต๊ะ 30 13/10/2549 ..............
31 24587 เด็กหญิงธนกาญจน์ ทวงชน 31 05/08/2549 ..............
32 24588 เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีนุกูล 32 27/07/2549 ..............
33 24589 เด็กหญิงวราภรณ์ หอมตา 33 16/07/2549 ..............
34 24590 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รุณทอง 34 16/08/2549 ..............
35 24591 เด็กหญิงสุภัสสรา ไพวรรณ์ 35 29/08/2550 ..............
36 24592 เด็กหญิงกชพร กองไตร 36 06/11/2549 ..............
37 24593 เด็กหญิงวิมลวัลย์ ดีจันทร์ 37 02/09/2549 ..............
38 24594 เด็กหญิงวิชญาพร พันอะ 38 01/07/2549 ..............
39 24595 เด็กหญิงอุดมพร ฤทธิ์ศักดิ์ 39 24/09/2549 ..............
40 24596 เด็กหญิงจิตราพร ผุยมา 40 19/12/2549 ..............
41 24597 เด็กหญิงปณิศา บุญลือ 41 14/07/2549 ..............
42 24598 เด็กหญิงวรรณพร ไชยศิริโรจน์ 42 08/01/2550 ..............
43 24599 เด็กหญิงสุพิชญา นวลนิล 43 21/10/2549 ..............
44 24600 เด็กหญิงธีรนันท์ คำจูม 44 21/01/2549 ..............
45 24601 เด็กหญิงเพชรลัดดา ต.ไพศาล 45 14/07/2549 ..............

Go to back page