รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/3

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24602 เด็กชายมงคล ครบุรี 1 24/07/2549 ..............
2 24603 เด็กชายทัพพสาร ชัยยะปัน 2 10/01/2549 ..............
3 24604 เด็กชายธนกร ดีเต็ม 3 10/07/2549 ..............
4 24605 เด็กชายพีรวัส อุ่นแก้ว 4 23/05/2549 ..............
5 24606 เด็กชายณัฐวุฒิ ฉลาดเก็บ 5 29/06/2550 ..............
6 24607 เด็กชายกรวิชญ์ กลิ่นกุหลาบ 6 03/11/2549 ..............
7 24608 เด็กชายธวัชชัย พันธ์พรม 7 23/09/2549 ..............
8 24609 เด็กชายอิสรานนท์ สิมราช 8 28/08/2549 ..............
9 24610 เด็กชายศุภโชติ ไฝเพชร 9 14/04/2549 ..............
10 24611 เด็กชายชาญวิทย์ เนียมเที่ยง 10 24/02/2550 ..............
11 24612 เด็กชายพิพัฒน์ พวงภู่ 11 22/08/2549 ..............
12 24613 เด็กชายสรเดช ดวงสร้อยทอง 12 27/02/2550 ..............
13 24614 เด็กชายเลิศวิวัฒน์ หงษ์วิเศษ 13 19/10/2549 ..............
14 24615 เด็กชายศรายุทธ สุริสาย 14 23/08/2549 ..............
15 24616 เด็กชายธนาดล โสทองเมือง 15 27/06/2549 ..............
16 24617 เด็กชายถิรวุฒิ เมืองคุณ 16 29/01/2550 ..............
17 24618 เด็กชายกิรติ วัฒนรัตนานนท์ 17 23/07/2549 ..............
18 24619 เด็กชายพลาธิป ไฝเพชร 18 05/07/2549 ..............
19 24620 เด็กชายศิวัช กันแพงศรี 19 11/01/2550 ..............
20 24621 เด็กชายพิศุทธิ์ หนูคุมทรัพย์ 20 16/06/2549 ..............
21 24622 เด็กหญิงศิริอร ภู่วิเศษ 21 03/07/2550 ..............
22 24623 เด็กหญิงศศิวิมล ภักดีจิตร 22 20/10/2549 ..............
23 24624 เด็กหญิงธนพร เกณฑ์มา 23 04/12/2549 ..............
24 24625 เด็กหญิงภัคนันท์ บุตรฉิม 24 28/05/2550 ..............
25 24626 เด็กหญิงสุธาศินี สร้อยสำอางค์ 25 08/10/2549 ..............
26 24627 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เต็ม 26 20/12/2549 ..............
27 24628 เด็กหญิงวรวีร์ แก้วพวง 27 21/05/2549 ..............
28 24629 เด็กหญิงเมษญา เกิดศรี 28 07/04/2549 ..............
29 24630 เด็กหญิงปภัชญา เพียงพิมาย 29 12/10/2549 ..............
30 24631 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีเผือก 30 18/05/2549 ..............
31 24632 เด็กหญิงมณีนุช แซ่อุ่น 31 07/03/2549 ..............
32 24633 เด็กหญิงกมลรัษณ์ แผ่นทอง 32 11/05/2549 ..............
33 24634 เด็กหญิงปัณณพร สิทธิวัง 33 05/03/2550 ..............
34 24635 เด็กหญิงสุกัญญา สุนันตา 34 29/10/2549 ..............
35 24636 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พรมดี 35 20/09/2549 ..............
36 24637 เด็กหญิงถิรดา ต้นงอ 36 19/10/2549 ..............
37 24638 เด็กหญิงเสาวภาพ แจ่มจำรัส 37 07/06/2549 ..............
38 24639 เด็กหญิงสิริพัดชา เชาว์ชำนาญ 38 01/11/2549 ..............
39 24640 เด็กหญิงธันย์ชนก วงษ์สา 39 06/11/2549 ..............
40 24641 เด็กหญิงจิรภัทร์ จันทร์ขำ 40 13/05/2550 ..............
41 24642 เด็กหญิงนัชปภา จักศรี 41 09/03/2549 ..............
42 24643 เด็กหญิงปิ่นมณี ปิยะมิตรบัณฑิต 42 09/06/2549 ..............
43 24644 เด็กหญิงบุญสิตา เทียมทอง 43 06/10/2549 ..............
44 24645 เด็กหญิงไปรยา สินธุโคตร 44 22/04/2549 ..............
45 24646 เด็กหญิงรินรดา จั่นเพิ้ง 45 17/12/2548 ..............

Go to back page