รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/4

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24647 เด็กชายถิรายุ สาราช 1 02/01/2550 ..............
2 24648 เด็กชายปฏิพงศ์ วงค์มหา 2 04/07/2549 ..............
3 24649 เด็กชายกฤตธี ล่ำสัน 3 20/10/2549 ..............
4 24650 เด็กชายภาณุ กองสูงเนิน 4 24/09/2549 ..............
5 24651 เด็กชายกฤตัชญ์ สุทธิอำนวยกูล 5 07/07/2549 ..............
6 24652 เด็กชายพิบูลทรัพย์ ศรีวิชา 6 12/07/2549 ..............
7 24653 เด็กชายวีรภัทร ทองหนัก 7 25/05/2548 ..............
8 24654 เด็กชายชุติเทพ แช่มช้อย 8 03/09/2549 ..............
9 24655 เด็กชายณัฐวัฒน์ มีคุณก่อน 9 22/02/2550 ..............
10 24656 เด็กชายนนทวัฒน์ มากเฟื้อง 10 13/06/2549 ..............
11 24657 เด็กชายชวกรณ์ สุทธะ 11 21/08/2549 ..............
12 24658 เด็กชายธนบดี ปันจิติ 12 05/01/2550 ..............
13 24659 เด็กชายศิวกร จันทวงศ์ 13 22/10/2549 ..............
14 24660 เด็กชายผไทยเทพ แก้วมูลษา 14 17/03/2549 ..............
15 24661 เด็กชายสุเมธ ต้นสีนนท์ 15 05/10/2549 ..............
16 24662 เด็กชายบุญญฤทธิ์ สุขสาคร 16 27/07/2549 ..............
17 24663 เด็กชายธนวัฒน์ กลั่นเกษตรวิทย์ 17 16/07/2550 ..............
18 24664 เด็กชายชัยมงคล โพธิ์อ่อง 18 12/09/2549 ..............
19 24665 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองขำ 19 04/07/2549 ..............
20 24666 เด็กหญิงนายิกา แก้วเย็น 20 04/11/2549 ..............
21 24667 เด็กหญิงภัทราวดี อุดมรักษ์ 21 06/02/2550 ..............
22 24668 เด็กหญิงฐิติพร ไชยพล 22 30/08/2549 ..............
23 24669 เด็กหญิงวนัชพร ขจรไพร 23 03/03/2550 ..............
24 24670 เด็กหญิงนิธิเนตร สิงห์สถิตย์ 24 19/04/2549 ..............
25 24671 เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี 25 10/12/2549 ..............
26 24672 เด็กหญิงชมพูนุท โพษาวงษ์ 26 10/03/2549 ..............
27 24673 เด็กหญิงเปรมณี เสียงใหญ่ 27 14/10/2549 ..............
28 24674 เด็กหญิงสุธิดา อินปา 28 21/09/2550 ..............
29 24675 เด็กหญิงฟ้าใส เกิดโชค 29 21/12/2549 ..............
30 24676 เด็กหญิงวรรณวลี จามจุรี 30 03/05/2550 ..............
31 24677 เด็กหญิงวิภาวี ชื่นนอก 31 22/04/2550 ..............
32 24678 เด็กหญิงสลิลทิพย์ จินะ 32 28/01/2549 ..............
33 24679 เด็กหญิงปานวาส ทองวัน 33 25/09/2549 ..............
34 24680 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลคำ 34 04/01/2550 ..............
35 24681 เด็กหญิงอิศราพร เหล่าบุรี 35 25/11/2549 ..............
36 24682 เด็กหญิงพัชรินทร์ หงษ์จันทร์ 36 21/07/2549 ..............
37 24683 เด็กหญิงณัฐพร ไพวรรณ์ 37 19/11/2549 ..............
38 24684 เด็กหญิงกิตติญา ตรีเศียร 38 24/05/2549 ..............
39 24685 เด็กหญิงวรรณวนัช พึงตาล 39 06/07/2549 ..............
40 24686 เด็กหญิงแพรไหม มหาจันทร์ 40 19/05/2549 ..............
41 24687 เด็กหญิงนลิตรา ทองสอาด 41 23/10/2549 ..............
42 24688 เด็กหญิงรัชนีกร จันทรส 42 15/04/2549 ..............
43 24689 เด็กหญิงจิรนันท์ สมทอง 43 19/06/2549 ..............
44 24690 เด็กหญิงจีระนันท์ ด้วงพรม 44 21/03/2549 ..............
45 24691 เด็กหญิงรัตนากร สดใส 45 28/03/2550 ..............

Go to back page