รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/5

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24692 เด็กชายรัฐศาสตร์ กอนโตน 1 02/04/2550 ..............
2 24693 เด็กชายรชต เหง้าสารี 2 19/09/2549 ..............
3 24694 เด็กชายต้นขาว มูลละมัย 3 24/11/2549 ..............
4 24696 เด็กชายเดชณรงค์ สุธงษา 4 13/11/2549 ..............
5 24697 เด็กชายพลวัฒน์ ตางจงราช 5 10/10/2549 ..............
6 24698 เด็กชายศิระ ฉิมจิ๋ว 6 27/08/2549 ..............
7 24699 เด็กชายชานนท์ มะกุจะ 7 28/01/2550 ..............
8 24700 เด็กชายจารุกิตติ์ เขียวไสว 8 17/12/2549 ..............
9 24701 เด็กชายวรจักร กองอ้น 9 07/06/2549 ..............
10 24702 เด็กชายวัชรากร สีปลาด 10 30/04/2550 ..............
11 24703 เด็กชายอัมรินทร์ ภูชาตา 11 01/10/2549 ..............
12 24704 เด็กชายเอกสิทธิ์ หล้าเรือน 12 22/04/2549 ..............
13 24705 เด็กชายภูนรินทร์ ประจำการ 13 19/11/2549 ..............
14 24706 เด็กชายธวัชชัย กำปั่นทอง 14 09/05/2549 ..............
15 24707 เด็กชายภูเบศ ทีน้อย 15 02/08/2549 ..............
16 24708 เด็กชายศรัญญู วงศ์อุปี 16 17/08/2549 ..............
17 24709 เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์สุข 17 15/11/2549 ..............
18 24695 เด็กหญิงธีรภัทร์ ธูปทอง 18 01/04/2550 ..............
19 24710 เด็กหญิงอรปรียา สินคงป้อง 19 29/04/2550 ..............
20 24711 เด็กหญิงสุจิรพาพร คงดี 20 20/07/2550 ..............
21 24712 เด็กหญิงนภสร มีแก้ว 21 02/07/2550 ..............
22 24713 เด็กหญิงศุภมาส อนุพันธ์ 22 16/05/2550 ..............
23 24714 เด็กหญิงเกวลิน ไพรทอง 23 16/12/2549 ..............
24 24715 เด็กหญิงชลลดา เฟ้นดี้ 24 17/12/2549 ..............
25 24716 เด็กหญิงจันทรัสม์ สงวนพันธ์ 25 11/09/2549 ..............
26 24717 เด็กหญิงอินทิรา จูด้วง 26 16/01/2550 ..............
27 24718 เด็กหญิงชนิสรา แก้วศรี 27 29/03/2549 ..............
28 24719 เด็กหญิงจันทกานต์ จันทาพูน 28 01/12/2549 ..............
29 24720 เด็กหญิงธนิกุล ศรีนวล 29 26/07/2550 ..............
30 24721 เด็กหญิงพัชรี วงถิ่น 30 05/07/2549 ..............
31 24722 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์ 31 26/06/2549 ..............
32 24723 เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วบุญมา 32 09/02/2549 ..............
33 24724 เด็กหญิงฉายสิริ วิลาศรี 33 14/11/2549 ..............
34 24725 เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง 34 30/08/2549 ..............
35 24726 เด็กหญิงชาลิสา ดากระบุตร 35 12/08/2549 ..............
36 24727 เด็กหญิงอารยา ทับเหล็ก 36 03/08/2549 ..............
37 24728 เด็กหญิงทิฆัมพร บำเพ็ญเชาวน์ 37 11/08/2549 ..............
38 24729 เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดกลาง 38 25/10/2549 ..............
39 24730 เด็กหญิงสุชาดา สายแสงใส 39 25/11/2549 ..............
40 24731 เด็กหญิงญาดา สนิท 40 01/09/2549 ..............
41 24732 เด็กหญิงอริสรา ศิริโพธิ์แพง 41 24/06/2549 ..............
42 24733 เด็กหญิงปภาศิณี แหลมเสน 42 04/01/2550 ..............
43 24734 เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วแสง 43 29/04/2550 ..............
44 24735 เด็กหญิงศุภกานต์ จันบ่อโพ 44 25/05/2550 ..............
45 24736 เด็กหญิงกำไร ลาคำ 45 06/04/2550 ..............

Go to back page