รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/6

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24737 เด็กชายดรัณภพ งามวิทยาเดช 1 06/11/2549 ..............
2 24738 เด็กชายพันธกานต์ พลท้าว 2 13/01/2550 ..............
3 24739 เด็กชายจรวยเทพ บุญทรง 3 22/11/2548 ..............
4 24740 เด็กชายจักรพรรดิ์ คชคีลี 4 16/03/2550 ..............
5 24741 เด็กชายนันทวัฒน์ ประหยัดซื่อ 5 02/12/2549 ..............
6 24742 เด็กชายอภิวัฒน์ หลวงไกร 6 21/02/2549 ..............
7 24743 เด็กชายอิสระ บัวทุม 7 19/01/2549 ..............
8 24744 เด็กชายพิชญะ เป็กธนู 8 20/05/2550 ..............
9 24745 เด็กชายธีรพล ห้อยดอกหอม 9 04/09/2549 ..............
10 24746 เด็กชายวีระศักดิ์ โตจอ 10 23/02/2550 ..............
11 24747 เด็กชายกิตติศักดิ์ ภู่สงค์ 11 12/06/2550 ..............
12 24748 เด็กชายพงศธร จิตรเจริญ 12 08/11/2549 ..............
13 24749 เด็กชายกรภัทร์ มิ่งขวัญ 13 12/03/2550 ..............
14 24750 เด็กชายธรรมรัตน์ จันทร์จันทึก 14 06/08/2549 ..............
15 24751 เด็กชายศิวนนท์ กองมนต์ 15 19/05/2550 ..............
16 24752 เด็กชายจิรเมธ บุญจีน 16 11/03/2550 ..............
17 24753 เด็กชายคณิศร ประเสริฐไทย 17 02/11/2549 ..............
18 24754 เด็กชายธนากร พิสิฐากุล 18 08/05/2549 ..............
19 24770 เด็กหญิงจารุพักตร์ ศรีบุรินทร์ 19 18/08/2549 ..............
20 24755 เด็กหญิงปรียานุช บุคคล 20 11/12/2549 ..............
21 24756 เด็กหญิงณัฐวดี โมหวาน 21 24/12/2549 ..............
22 24757 เด็กหญิงกมลพรรณ มีมงคล 22 22/01/2550 ..............
23 24758 เด็กหญิงณัฐวิภา ขันตีทัน 23 24/12/2549 ..............
24 24759 เด็กหญิงกนกพร ขวัญยืน 24 08/10/2549 ..............
25 24760 เด็กหญิงกัญญาพัธร เบ้าเหมือน 25 01/01/2550 ..............
26 24761 เด็กหญิงชนัญธิดา พรมรักษา 26 09/08/2550 ..............
27 24762 เด็กหญิงสุดารัตน์ กันน้อย 27 31/07/2549 ..............
28 24763 เด็กหญิงกฤติยาภัทร โกฎหอม 28 05/04/2550 ..............
29 24764 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรหมทอง 29 04/11/2549 ..............
30 24765 เด็กหญิงจินตนา บุราณเดช 30 31/01/2549 ..............
31 24766 เด็กหญิงนัฐธิชา แถลงเอื้อ 31 01/07/2549 ..............
32 24767 เด็กหญิงชนม์นิภา พูลจีน 32 04/08/2549 ..............
33 24768 เด็กหญิงธนัชพร แสงจันทร์ 33 26/03/2550 ..............
34 24769 เด็กหญิงสุพรรษา ยมจันทร์ 34 05/08/2549 ..............
35 24771 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เดือนเพ็ง 35 20/06/2549 ..............
36 24772 เด็กหญิงปาริตา แปลนวงษ์ 36 01/12/2549 ..............
37 24773 เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์ ศรีสุพล 37 17/08/2549 ..............
38 24774 เด็กหญิงมัณฑนา ชูพันธ์ 38 09/03/2550 ..............
39 24775 เด็กหญิงนลินี ศรีทานวล 39 03/04/2550 ..............
40 24776 เด็กหญิงนันทวัน ยิ่งนอก 40 18/09/2549 ..............
41 24777 เด็กหญิงนินทิชา อิงทอง 41 05/08/2549 ..............
42 24778 เด็กหญิงญาสุมินทร์ จรัสพันธ์ 42 20/05/2549 ..............
43 24779 เด็กหญิงพัชรินทร์ เรืองฤทธิ์ 43 28/09/2549 ..............
44 24780 เด็กหญิงกนิษฐา หนูหลำ 44 30/05/2550 ..............
45 24781 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทะจีน 45 15/10/2549 ..............

Go to back page