รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/7

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24782 เด็กชายพิชิต โคตรหานาม 1 01/04/2549 ..............
2 24783 เด็กชายกอบชัย แสงหาญ 2 31/07/2549 ..............
3 24784 เด็กชายพิพรรธ ศรีปานเงิน 3 09/04/2549 ..............
4 24785 เด็กชายปรัชญา วิสูนย์ 4 12/12/2549 ..............
5 24786 เด็กชายธนิต รนที 5 17/05/2550 ..............
6 24787 เด็กชายภูริภัทร โพธิ์เปี่ยม 6 05/10/2549 ..............
7 24788 เด็กชายศุภกฤต ทองอนันต์ 7 24/09/2549 ..............
8 24789 เด็กชายนัทธวัฒน์ ประจงจัด 8 09/06/2549 ..............
9 24790 เด็กชายธนภณ บุญเลิศ 9 26/02/2550 ..............
10 24791 เด็กชายธนพัฒน์ พึ่งตน 10 07/11/2549 ..............
11 24792 เด็กชายกฤษฎา เทแก้ว 11 31/03/2549 ..............
12 24793 เด็กชายธนวินท์ ศรีอัชฌา 12 03/12/2547 ..............
13 24794 เด็กชายจารุพงษ์ คำพินิจ 13 08/01/2549 ..............
14 24795 เด็กชายจักรพงศ์ จรรยาเลิศ 14 30/01/2550 ..............
15 24796 เด็กชายสุวิทย์ ดวงตานนท์ 15 12/12/2549 ..............
16 24797 เด็กชายศุภวิชญ์ ภูมิโอตา 16 10/10/2550 ..............
17 24798 เด็กชายรุ่งเกียรติ เกิดศรี 17 26/08/2549 ..............
18 24799 เด็กหญิงวิรัลพัชร เรืองเนตร 18 12/11/2549 ..............
19 24800 เด็กหญิงศศิวิมล แสนต๊ะ 19 05/06/2549 ..............
20 24801 เด็กหญิงศิรินภา คำพิทักษ์ 20 17/11/2549 ..............
21 24802 เด็กหญิงธัญสินี ทัศน์ศิริ 21 24/10/2549 ..............
22 24803 เด็กหญิงชาลิสา ผ่องประภา 22 28/04/2550 ..............
23 24804 เด็กหญิงกมลวรรณ ปลากัดทอง 23 07/01/2549 ..............
24 24805 เด็กหญิงนิศมณี วิลาศรี 24 26/08/2549 ..............
25 24806 เด็กหญิงอุ้มรัก ใจวงษา 25 31/08/2549 ..............
26 24807 เด็กหญิงวีรภัทรา งามสงวน 26 27/09/2549 ..............
27 24808 เด็กหญิงอนัญญา ตองอ่อน 27 02/03/2550 ..............
28 24809 เด็กหญิงขนิษฐา คำนึงชาติ 28 11/02/2550 ..............
29 24810 เด็กหญิงชนิศา พุ่มม่วง 29 22/09/2549 ..............
30 24812 เด็กหญิงเจนจิรา เอี่ยมนุ่น 30 07/07/2549 ..............
31 24813 เด็กหญิงสุภิสรา กระฉอดนอก 31 08/12/2549 ..............
32 24814 เด็กหญิงศศิธร ชื่นชวน 32 26/08/2549 ..............
33 24815 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ป้องภักดี 33 23/12/2549 ..............
34 24816 เด็กหญิงพิยดา บุตรพันธ์ 34 11/04/2550 ..............
35 24817 เด็กหญิงณฤดี วาดโคกสูง 35 27/09/2549 ..............
36 24818 เด็กหญิงธณชนก โสภา 36 18/09/2549 ..............
37 24819 เด็กหญิงสุพรรษา ทัพธานี 37 08/10/2549 ..............
38 24820 เด็กหญิงสุกฤตา สุขเกษม 38 14/05/2550 ..............
39 24821 เด็กหญิงนารีรัตน์ รัสมีจันทร์ 39 12/10/2549 ..............
40 24822 เด็กหญิงกุลจิรา แกล้วกล้า 40 15/03/2550 ..............
41 24823 เด็กหญิงภุมรินทร์ ทองสิทธิ์ 41 13/01/2550 ..............
42 24824 เด็กหญิงวัลลภา เพ็งเรือง 42 14/03/2550 ..............
43 24825 เด็กหญิงญาณิศา จันนวล 43 11/09/2549 ..............
44 24865 เด็กหญิงปลายฝน แก้วเพิ่ม 44 06/09/2549 ..............

Go to back page