รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/8

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24826 เด็กชายธนกฤต มั่นจิตร 1 12/03/2550 ..............
2 24827 เด็กชายรัชชานนท์ ภูอาบทอง 2 02/05/2550 ..............
3 24828 เด็กชายพงศธร นาอุดม 3 24/05/2549 ..............
4 24829 เด็กชายเมธานันท์ นวลนิล 4 30/05/2550 ..............
5 24830 เด็กชายกฤษกร โฉมงาม 5 29/01/2550 ..............
6 24831 เด็กชายศักดิ์ไชย เอื้อสิริกุล 6 11/07/2549 ..............
7 24832 เด็กชายสิทธิพร ญาณจำรูญ 7 26/08/2549 ..............
8 24833 เด็กชายณัฐพร สำราญพันธ์ 8 05/03/2550 ..............
9 24834 เด็กชายวัชระ จันทร์มูล 9 21/10/2549 ..............
10 24835 เด็กชายจีรศักดิ์ อุดทา 10 23/05/2549 ..............
11 24836 เด็กชายโกเมศ นกเต้า 11 02/03/2550 ..............
12 24837 เด็กชายกิตติพัฒน์ ราชบุตร 12 18/08/2549 ..............
13 24838 เด็กชายภัทรพงษ์ สังขทีป 13 30/11/2548 ..............
14 24839 เด็กชายสุกฤษฏิ์ หลวงนิหาร 14 27/04/2550 ..............
15 24840 เด็กชายภูมพัฒน์ ไผจิตร 15 08/06/2549 ..............
16 24841 เด็กชายสุรพงษ์ ทองกู่ 16 10/04/2550 ..............
17 24842 เด็กชายณัฐภัทร ยนต์ไธสง 17 22/11/2549 ..............
18 24811 เด็กหญิงอาทิตยา คัดคอย 18 04/02/2550 ..............
19 24843 เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ทำดี 19 10/12/2549 ..............
20 24844 เด็กหญิงวนาลี คำเขิน 20 22/10/2549 ..............
21 24845 เด็กหญิงฐิดารัตน์ เทียมทัด 21 11/07/2549 ..............
22 24846 เด็กหญิงศรภัสสร เทพแก้ว 22 15/08/2546 ..............
23 24847 เด็กหญิงรมิดา โสประดิษฐ์ 23 29/10/2549 ..............
24 24848 เด็กหญิงกชกร พึ่งธรรม 24 09/10/2549 ..............
25 24849 เด็กหญิงจุฑามาศ มาลา 25 09/05/2549 ..............
26 24850 เด็กหญิงกรพินธุ์ สุขสวัสดิ์ 26 26/07/2550 ..............
27 24851 เด็กหญิงเพชรลดา ปัณณระศรี 27 27/01/2550 ..............
28 24852 เด็กหญิงกิตติยา โพษาวงษ์ 28 30/09/2549 ..............
29 24853 เด็กหญิงโชติรส ชมชิต 29 04/07/2549 ..............
30 24854 เด็กหญิงณภัสสินี สิงห์รักษ์ 30 07/09/2549 ..............
31 24855 เด็กหญิงพุธิตา เติมพันธ์ 31 18/07/2549 ..............
32 24856 เด็กหญิงเบญจพร ชอบสวย 32 15/06/2549 ..............
33 24857 เด็กหญิงพรบุณยา รุณทอง 33 23/05/2550 ..............
34 24858 เด็กหญิง ฐิติพร วงศ์เสนาะ 34 18/03/2550 ..............
35 24859 เด็กหญิงฐิติมา จงประสงค์ 35 03/08/2549 ..............
36 24860 เด็กหญิงสุพิชญา ศรจวน 36 28/06/2549 ..............
37 24861 เด็กหญิงดวงมณี เมฆพลับ 37 25/08/2549 ..............
38 24862 เด็กหญิงวริษา จันทร์ภูเขียว 38 24/03/2550 ..............
39 24863 เด็กหญิงปัถยา สหรัฐ 39 07/10/2549 ..............
40 24864 เด็กหญิงชาลิสา ศรีหอม 40 02/02/2550 ..............
41 24866 เด็กหญิงพิจิตรา โชติพรม 41 27/07/2549 ..............
42 24867 เด็กหญิงชลิตา เรืองศรี 42 05/09/2549 ..............
43 24868 เด็กหญิงดวงดารัตน์ บัวทอง 43 18/10/2549 ..............

Go to back page