รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.1/9

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24869 เด็กชายอดิศักดิ์ ข่าทิพพาที 1 26/02/2549 ..............
2 24870 เด็กชายกิตติภณ ยอดอานนท์ 2 11/08/2549 ..............
3 24871 เด็กชายฐปนรรฆ์ หลวงปราบ 3 26/06/2549 ..............
4 24872 เด็กชายธีรภัทร คำภูบาน 4 31/08/2550 ..............
5 24873 เด็กชายธราธร ลาดนอก 5 27/12/2548 ..............
6 24874 เด็กชายภูมิพริษฐ์ จงใจมั่น 6 20/09/2548 ..............
7 24875 เด็กชายศุกลวัฒน์ จิตรทนงค์ 7 22/07/2549 ..............
8 24876 เด็กชายจิรายุทธ สุขสำราญ 8 18/04/2550 ..............
9 24877 เด็กชายวัลลภ ศรีรักษา 9 11/05/2550 ..............
10 24878 เด็กชายธนภัทร เพียสังกะ 10 16/05/2549 ..............
11 24879 เด็กชายวีรกร แสงวิมล 11 25/02/2550 ..............
12 24880 เด็กชายณัฐชนน พิลาวงค์ 12 18/09/2549 ..............
13 24881 เด็กชายพงศภัค เวทมะโน 13 03/05/2550 ..............
14 24882 เด็กชายอนุวัฒน์ สืบวงศ์ 14 02/11/2549 ..............
15 24883 เด็กชายศิระนันต์ คำเมือง 15 19/08/2549 ..............
16 24884 เด็กชายวิชญ์พล อาจสารมนต์ 16 02/11/2549 ..............
17 24885 เด็กชายประวิทย์ พิมพาพร 17 22/02/2549 ..............
18 24886 เด็กหญิงอธิชา ฤกษ์ดี 18 31/07/2550 ..............
19 24887 เด็กหญิงพัชรินทร์ มุ่งงาม 19 22/09/2549 ..............
20 24888 เด็กหญิงวริศรา สิทธิ 20 20/09/2549 ..............
21 24889 เด็กหญิงชาลิสา โสมดี 21 24/01/2550 ..............
22 24890 เด็กหญิงณัชชา ปากหวาน 22 21/08/2549 ..............
23 24891 เด็กหญิงกมลชนก เจนวิถี 23 25/09/2549 ..............
24 24892 เด็กหญิงณัฐชยา ปลาเงิน 24 25/01/2550 ..............
25 24893 เด็กหญิงจิตติภัทรา คล้ายแก้ว 25 10/06/2550 ..............
26 24894 เด็กหญิงศศินา เคณคูณ 26 24/04/2550 ..............
27 24895 เด็กหญิงปวีณา ทองกาย 27 28/12/2549 ..............
28 24896 เด็กหญิงปวริศา โพธิ์สร้อย 28 21/11/2549 ..............
29 24897 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมา 29 08/12/2549 ..............
30 24898 เด็กหญิงธนารีย์ สมพร 30 01/08/2549 ..............
31 24899 เด็กหญิงนภัสนันท์ รินยา 31 09/06/2549 ..............
32 24900 เด็กหญิงพีราพร จริยะ 32 05/04/2549 ..............
33 24901 เด็กหญิงปานระพี บุญลือ 33 22/02/2550 ..............
34 24902 เด็กหญิงญาตารี เพียรขุนทด 34 13/10/2549 ..............
35 24903 เด็กหญิงวิภารัตน์ ลีคำแหง 35 11/02/2549 ..............
36 24904 เด็กหญิงญาสุมินทร์ ประจันตะเสน 36 02/10/2549 ..............
37 24905 เด็กหญิงเบญจพร คำแก้ว 37 28/06/2549 ..............
38 24906 เด็กหญิงสิริทรัพย์ อินสอน 38 03/05/2550 ..............
39 24907 เด็กหญิงอรพรรณ จันมูล 39 16/01/2550 ..............
40 24908 เด็กหญิงพรวดี สารีหอม 40 03/08/2549 ..............
41 24909 เด็กหญิงจิตรดา อนุไตรภพ 41 03/12/2549 ..............
42 24910 เด็กหญิงประกายรุ้ง เต็มหัตถ์ 42 25/11/2549 ..............
43 24911 เด็กหญิงธันยพร มวยคำอ้าย 43 17/04/2550 ..............

Go to back page