รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/1

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24108 เด็กชายชัยวัฒน์ บุญยะใบ 1 21/07/2548 ..............
2 24148 เด็กชายญาณภัทร์ โสประดิษฐ์ 2 15/11/2548 ..............
3 24157 เด็กชายวราเทพ เพ็ญพิพัฒน์กุล 3 14/11/2548 ..............
4 24158 เด็กชายวรเทพ เพ็ญพิพัฒน์กุล 4 14/11/2548 ..............
5 24173 เด็กชายชวกร สิงห์โสภา 5 20/06/2548 ..............
6 24193 เด็กชายศุภพงษ์ จันทร์แสน 6 08/04/2548 ..............
7 24217 เด็กชายพีรพงษ์ เปลี่ยนบ่อมาตร์ 7 22/10/2548 ..............
8 24235 เด็กชายกันตพัฒน์ สังข์สุวรรณ 8 30/04/2549 ..............
9 24271 เด็กชายพนธกร หงษ์อิ่ม 9 01/06/2548 ..............
10 24326 เด็กชายคณนันท์ วงศ์ปัญญา 10 01/04/2548 ..............
11 24329 เด็กชายพัชรพล กันธิยา 11 11/04/2549 ..............
12 24371 เด็กชายสรวิชญ์ ศรีมาดี 12 30/12/2548 ..............
13 24383 เด็กชายสายฟ้า วันชื่น 13 01/10/2548 ..............
14 24089 เด็กหญิงกฤติญา ยังคลัง 14 08/04/2548 ..............
15 24107 เด็กหญิงกนกวรรณ กับปลี 15 09/05/2548 ..............
16 24111 เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญพรม 16 25/02/2548 ..............
17 24115 เด็กหญิงปภัสสร ใจช่วง 17 14/02/2549 ..............
18 24117 เด็กหญิงธนัชชา อินทิจักร์ 18 24/09/2548 ..............
19 24130 เด็กหญิงคมชนก ชัยรัตนศักดิ์ 19 14/12/2548 ..............
20 24132 เด็กหญิงกนกทอง กินูน 20 01/05/2548 ..............
21 24134 เด็กหญิงบุษบาบรรณ ใยเพชร 21 09/02/2549 ..............
22 24172 เด็กหญิงพัชรพร เป็กธนู 22 10/04/2549 ..............
23 24191 เด็กหญิงศิริกัญญา ศรราช 23 10/06/2548 ..............
24 24195 เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์บุญ 24 02/05/2548 ..............
25 24218 เด็กหญิงธนวรรณ โง้วประดิษฐ 25 29/03/2549 ..............
26 24238 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ทรายฮวด 26 01/03/2549 ..............
27 24255 เด็กหญิงณิรัญญา วรรณพรึก 27 05/02/2549 ..............
28 24323 เด็กหญิงปภานัน ทาแจ้ง 28 20/01/2548 ..............
29 24330 เด็กหญิงปิยะนันท์ ฤกษ์วิชานันท์ 29 25/10/2548 ..............
30 24332 เด็กหญิงชลลดา เปรมไทยสงค์ 30 30/03/2548 ..............
31 24334 เด็กหญิงธิตยา พลไทยสงค์ 31 22/04/2549 ..............
32 24338 เด็กหญิงกาญจนา ยาแสง 32 05/09/2548 ..............
33 24345 เด็กหญิงวริศรา ทิพย์มาตย์ 33 17/08/2548 ..............
34 24350 เด็กหญิงศศิธร รวมจิตร 34 31/03/2549 ..............
35 24352 เด็กหญิงธีรดา สุทธิวรากร 35 05/05/2548 ..............
36 24356 เด็กหญิงจิดาภา มาลี 36 16/09/2548 ..............
37 24357 เด็กหญิงณัฐกานต์ เจนจบธรรม 37 21/10/2548 ..............
38 24364 เด็กหญิงวรรณวิสา ชาติไทย 38 10/04/2549 ..............
39 24365 เด็กหญิงชนัญญา ภักดี 39 28/11/2548 ..............
40 24369 เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี 40 13/02/2548 ..............
41 24377 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองสุข 41 18/07/2548 ..............
42 24387 เด็กหญิงวิภาวี จันทรางกูล 42 12/10/2548 ..............
43 24390 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนเทศ 43 26/08/2548 ..............
44 24395 เด็กหญิงพัชราวดี แสนประกอบ 44 02/06/2548 ..............

Go to back page