รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/2

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24047 เด็กชายภานุ วิระชิน 1 24/02/2549 ..............
2 24062 เด็กชายธนิยทรัพย์ เอมอ่วม 2 22/01/2549 ..............
3 24086 เด็กชายวรากร น้อยตา 3 23/04/2548 ..............
4 24110 เด็กชายชุติมันต์ ขำโชติ 4 16/10/2548 ..............
5 24216 เด็กชายรฐนนท์ ราชดำเนิน 5 13/03/2549 ..............
6 24223 เด็กชายเอกนัท จันเมฆ 6 21/10/2548 ..............
7 24228 เด็กชายปฏิพัทธ์ ราชวงษ์ 7 20/07/2548 ..............
8 24241 เด็กชายธราธร สุวรรณชาติ 8 19/01/2549 ..............
9 24247 เด็กชายภูวฤทธิ์ เอี่ยมบัว 9 14/12/2548 ..............
10 24254 เด็กชายธนพล เจ๊กทอง 10 15/08/2548 ..............
11 24328 เด็กชายภาณุพงศ์ แก่นวงษ์ 11 25/03/2548 ..............
12 24331 เด็กชายสิริชัย ทองธนะเศรษฐ์ 12 21/07/2548 ..............
13 24336 เด็กชายภัทรพล ภาคสุโพธิ์ 13 29/06/2548 ..............
14 24362 เด็กชายชยางกูร จันทร์ขวาง 14 28/04/2548 ..............
15 24363 เด็กชายเสกสรร อักษร 15 04/02/2548 ..............
16 24366 เด็กชายศุภกร เสโพธิ์ 16 30/06/2548 ..............
17 24382 เด็กชายธีรภัทร นวลเทศ 17 09/05/2549 ..............
18 24399 เด็กชายชลธาร พวกคง 18 29/03/2548 ..............
19 24425 เด็กชายฐปกรณ์ ศรีกิริยา 19 17/10/2548 ..............
20 24429 เด็กชายธนกร สุวรรณชาติ 20 21/07/2548 ..............
21 24433 เด็กชายสรวิชญ์ แก้วเบี่ยง 21 22/10/2548 ..............
22 24040 เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชจักรเวน 22 12/09/2548 ..............
23 24072 เด็กหญิงวราพร แสนสอาด 23 20/02/2549 ..............
24 24090 เด็กหญิงฐิติวรดา บุญกาวิน 24 07/04/2548 ..............
25 24093 เด็กหญิงอริศรา นาคประดับ 25 06/10/2548 ..............
26 24136 เด็กหญิงรตนพร วงษ์ประทีป 26 07/11/2548 ..............
27 24167 เด็กหญิงปาริชาติ คุ้มม่วง 27 22/12/2548 ..............
28 24171 เด็กหญิงวริสรา มาใหญ่ 28 09/12/2548 ..............
29 24180 เด็กหญิงณัฐวรา สุวรรณคร 29 12/04/2548 ..............
30 24181 เด็กหญิงญาณิศา สารยศ 30 21/04/2549 ..............
31 24183 เด็กหญิงวารุณี มาดี 31 14/08/2548 ..............
32 24207 เด็กหญิงอรัญญา จันทอุดร 32 03/03/2549 ..............
33 24214 เด็กหญิงโสภิตา หมู่หมื่นศรี 33 04/03/2548 ..............
34 24230 เด็กหญิงบุณยานุช โคตรบุญมี 34 03/07/2548 ..............
35 24242 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พรมรินทร์ 35 04/06/2548 ..............
36 24280 เด็กหญิงนฤมล กลิ่นกุหลาบ 36 05/03/2549 ..............
37 24281 เด็กหญิงธัญชนาภา จิตอารี 37 28/10/2548 ..............
38 24298 เด็กหญิงราวดวงใจ ชมชื่น 38 27/03/2548 ..............
39 24310 เด็กหญิงณัฐชา บุญนาค 39 28/08/2548 ..............
40 24312 เด็กหญิงพลอยเเพรวา วันศุกร์ 40 29/11/2548 ..............
41 24320 เด็กหญิงอาทิตยา ประชุม 41 2/10/2548 ..............
42 24325 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หาญคำ 42 19/05/2549 ..............
43 24335 เด็กหญิงนภัสวรรณ คุ้มทวี 43 04/07/2548 ..............
44 24348 เด็กหญิงณัชชา เพ็งสว่าง 44 02/03/2549 ..............
45 24432 เด็กหญิงปราญชลี ลานสันทัด 45 02/06/2548 ..............

Go to back page