รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/4

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24053 เด็กชายจักรพัฒน์ กองมา 1 18/09/2548 ..............
2 24082 เด็กชายอัครดนัย อยู่รอด 2 03/04/2549 ..............
3 24114 เด็กชายณัฐวุฒิ เริญศรี 3 12/06/2548 ..............
4 24144 เด็กชายชาญณรงค์ ปิ่นพรม 4 13/10/2548 ..............
5 24153 เด็กชายธนากร ศรีนวล 5 01/05/2549 ..............
6 24182 เด็กชายณัฐวุฒิ มุกคสิงห์ 6 18/10/2548 ..............
7 24202 เด็กชายประชาธิปไตย ใจเขียว 7 10/03/2549 ..............
8 24203 เด็กชายพงศ์สิทธิ์ นาคทรัพย์ 8 11/04/2548 ..............
9 24219 เด็กชายกิตติเชษฐ์ กิตติ์ธัญชัย 9 29/10/2548 ..............
10 24226 เด็กชายศุภกิตติ์ สุภาพ 10 04/08/2548 ..............
11 24246 เด็กชายจิรธนานันท์ พรหมภักดี 11 05/09/2549 ..............
12 24269 เด็กชายวิวัฒน์ น้ำเย็น 12 29/06/2548 ..............
13 24277 เด็กชายฐปนรรฆ์ ลิ้มรังสฤษดิ์ 13 01/03/2548 ..............
14 24288 เด็กชายอุดมศักดิ์ อ่อนวงศ์ 14 02/10/2548 ..............
15 24289 เด็กชายสิทธิพร ยาโสภา 15 02/07/2548 ..............
16 24293 เด็กชายไชยวัฒน์ ตรีราวาส 16 29/07/2548 ..............
17 24378 เด็กชายเมธัส รินนาศักดิ์ 17 02/03/2548 ..............
18 24379 เด็กชายกิตติวิน แพงวงษ์ 18 06/01/2549 ..............
19 24391 เด็กชายจักรพงษ์ ปีพูน 19 07/12/2548 ..............
20 24397 เด็กชายกฤตเมธ สุริยะ 20 18/07/2548 ..............
21 24408 เด็กชายพุทธคุณ แก้วตา 21 12/03/2549 ..............
22 24034 เด็กหญิงอมิตา ธิวะโต 22 11/04/2549 ..............
23 24059 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิกะ 23 09/10/2548 ..............
24 24073 เด็กหญิงวาสนา ปักสีระเก 24 05/07/2548 ..............
25 24106 เด็กหญิงพิชญา มียา 25 13/05/2548 ..............
26 24113 เด็กหญิงอินทิรา สุภัคชัยสกุล 26 18/05/2548 ..............
27 24116 เด็กหญิงชิชญาณ์ นวลศรี 27 30/03/2549 ..............
28 24118 เด็กหญิงกวินทิพย์ ยังคลัง 28 08/03/2549 ..............
29 24169 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พงษ์โมรา 29 06/09/2548 ..............
30 24176 เด็กหญิงกชกรพรรณ พรมศิลา 30 28/11/2548 ..............
31 24190 เด็กหญิงพิยดา เกาะม่วงหมู่ 31 08/04/2549 ..............
32 24204 เด็กหญิงดวงพร กางกรณ์ 32 25/11/2548 ..............
33 24232 เด็กหญิงจิตตาภา พาริหาญ 33 05/01/2549 ..............
34 24233 เด็กหญิงพรนิภา ขันแก้ว 34 06/02/2549 ..............
35 24240 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พงษ์พันธ์ 35 30/06/2548 ..............
36 24260 เด็กหญิงอัจฉรา โคตรหานาม 36 31/05/2548 ..............
37 24270 เด็กหญิงอรัญญา บัวดา 37 28/06/2548 ..............
38 24282 เด็กหญิงทิตยา อินทร์ใย 38 10/05/2549 ..............
39 24283 เด็กหญิงสิริโสภา ใจงูเหลือม 39 23/08/2548 ..............
40 24284 เด็กหญิงวิชาดา พิมพาพันธ์ 40 13/12/2548 ..............
41 24294 เด็กหญิงวริษฐา ปัดชา 41 03/06/2548 ..............
42 24318 เด็กหญิงชลดา นาลิดลาด 42 04/10/2548 ..............
43 24380 เด็กหญิงปุนยาพร น้อยลา 43 16/08/2548 ..............
44 24406 เด็กหญิงปาริตา จันดี 44 03/02/2549 ..............

Go to back page