รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/5

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24049 เด็กชายธนาธิป เพ็ชรอ่อน 1 13/08/2549 ..............
2 24057 เด็กชายสุกฤษฏิ์ จันทร์ขำ 2 18/08/2548 ..............
3 24080 เด็กชายวรายุทธ์ คะเซ็นหาร 3 18/06/2548 ..............
4 24126 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ลันทูล 4 10/11/2548 ..............
5 24179 เด็กชายนพดล จันทร์ศรี 5 28/11/2548 ..............
6 24185 เด็กชายศรายุทธ ภูมิดี 6 01/01/2548 ..............
7 24215 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ศรราช 7 25/10/2548 ..............
8 24237 เด็กชายณัฐภูมิ ศรียางนอก 8 27/08/2549 ..............
9 24243 เด็กชายณัฒชัย สัจธรรม 9 08/12/2548 ..............
10 24264 เด็กชายกิตติธัช เปอดี 10 03/03/2549 ..............
11 24274 เด็กชายพลพรรธน์ ทองเทพ 11 05/03/2549 ..............
12 24276 เด็กชายกิตติ ทองห่วง 12 18/01/2549 ..............
13 24278 เด็กชายณัฐวุฒิ เรียงความดี 13 23/05/2548 ..............
14 24296 เด็กชายเพชรสุรีย์ เผ่าหัวสระ 14 31/01/2549 ..............
15 24299 เด็กชายจีรถัทร กรีลาวาท 15 29/04/2549 ..............
16 24324 เด็กชายปัณชญา ทาแจ้ง 16 20/01/2548 ..............
17 24341 เด็กชายสิรวิชญ์ วงศ์ทับทิม 17 20/04/2549 ..............
18 24389 เด็กชายถิรวัฒน์ โชติพรม 18 05/07/2548 ..............
19 24409 เด็กชายสรยุทธ สุภา 19 03/04/2549 ..............
20 24415 เด็กชายภูมิชนะ เหลืองสุก 20 12/10/2548 ..............
21 24420 เด็กชายเจษฏา กองชนะ 21 14/09/2548 ..............
22 24064 เด็กหญิงฟ้ามุ้ย เมืองคุณ 22 19/07/2548 ..............
23 24069 เด็กหญิงปารย์กมล เสาวคนธ์ 23 25/05/2549 ..............
24 24084 เด็กหญิงสุภาณี สุภาคาร 24 01/07/2548 ..............
25 24112 เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิเมฆ 25 07/12/2548 ..............
26 24120 เด็กหญิงณิชาดา อบสุนทร 26 11/01/2548 ..............
27 24141 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขึ้นทันตา 27 10/10/2548 ..............
28 24150 เด็กหญิงดลพร บุญสมภักตร์ 28 20/03/2549 ..............
29 24170 เด็กหญิงพรสุรางค์ มีทอง 29 23/02/2549 ..............
30 24208 เด็กหญิงขนิษฐา หงสศรี 30 15/04/2549 ..............
31 24224 เด็กหญิงมนฑกานต์ ประเสริฐ 31 10/11/2548 ..............
32 24225 เด็กหญิงน้ำฝน เผยศิริ 32 20/10/2548 ..............
33 24245 เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักษาชอบ 33 11/09/2548 ..............
34 24272 เด็กหญิงพีรยา ราศรีชัย 34 07/02/2549 ..............
35 24297 เด็กหญิงกุลปรียา แจ่มเงิน 35 31/05/2549 ..............
36 24339 เด็กหญิงสุนิษา เพชรมะณี 36 04/11/2548 ..............
37 24367 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ ดีรักษา 37 07/06/2548 ..............
38 24386 เด็กหญิงปกีรณัม ม่วงสอน 38 16/09/2548 ..............
39 24401 เด็กหญิงรพีภัทธิ์ สมานพันธ์ 39 31/08/2548 ..............
40 24414 เด็กหญิงปิยมาศ เครื่องทิพย์ 40 23/10/2548 ..............
41 24417 เด็กหญิงพัชรา พึ่งบัว 41 06/02/2549 ..............
42 24418 เด็กหญิงลลิตา บุญศรี 42 11/06/2548 ..............
43 24422 เด็กหญิงยุพารัตน์ วาระเนตร 43 18/09/2548 ..............
44 24423 เด็กหญิงสุนิสา มาสี 44 31/05/2548 ..............

Go to back page