รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/6

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24048 เด็กชายอดิเทพ พาพรม 1 01/12/2548 ..............
2 24050 เด็กชายกมัยเทพ บุญมี 2 18/07/2548 ..............
3 24060 เด็กชายพิตรพิบูลย์ พลดงนอก 3 7 /5 /2549 ..............
4 24066 เด็กชายธนากร บรมรัมย์ 4 02/05/2548 ..............
5 24067 เด็กชายเอกรินทร์ จำศรี 5 05/09/2548 ..............
6 24083 เด็กชายรัชชานนท์ อุทากิจ 6 22/10/2548 ..............
7 24085 เด็กชายชินกร โพนทอง 7 19/08/2548 ..............
8 24101 เด็กชายกฤษณะ บุญเจริญ 8 09/10/2548 ..............
9 24128 เด็กชายรัชต์วริน โตตะเภา 9 19/08/2548 ..............
10 24143 เด็กชายณัตภูมิ เทียนจตุรัส 10 10/07/2548 ..............
11 24161 เด็กชายณภัทร พาขึ้นพร้อม 11 31/05/2549 ..............
12 24163 เด็กชายจิรพัฒน์ พรานระวัง 12 05/02/2549 ..............
13 24188 เด็กชายวรศักดิ์ สัมภารี 13 27/08/2548 ..............
14 24210 เด็กชายภูริณัฐ ป้อมเสน 14 10/11/2548 ..............
15 24211 เด็กชายศุภวิชญ์ อบเชย 15 29/10/2548 ..............
16 24257 เด็กชายธนบูรณ์ คะเบ็นรัมย์ 16 08/02/2549 ..............
17 24373 เด็กชายจรูญวิทย์ มหาพรม 17 20/09/2548 ..............
18 24407 เด็กชายณัฐวุฒิ สุเพ็งคำ 18 15/01/2549 ..............
19 24426 เด็กชายธนกฤษณ์ เพ็ชยะมาตร์ 19 10/10/2548 ..............
20 24430 เด็กชายภูริณัฐ ธารณะ 20 05/01/2548 ..............
21 24042 เด็กหญิงสายฝน เทียนจัตุรัส 21 21/02/2548 ..............
22 24043 เด็กหญิงศศิวิมล เหรวรรณ์ 22 15/03/2549 ..............
23 24056 เด็กหญิงวิชญาพร ชายลม 23 30/05/2549 ..............
24 24070 เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์สนิท 24 28/12/2548 ..............
25 24076 เด็กหญิงชลธิชา คำประสงค์ 25 28/06/2548 ..............
26 24097 เด็กหญิงจิรัชชญา สุขแสงสว่าง 26 23/05/2549 ..............
27 24099 เด็กหญิงอภิษฎา อินสอน 27 20/10/2548 ..............
28 24146 เด็กหญิงธารารัตน์ ขึ้นทันตา 28 28/01/2549 ..............
29 24156 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชนะภัย 29 29/07/2548 ..............
30 24162 เด็กหญิงพิญาตา ลาสิงห์ 30 17/01/2549 ..............
31 24187 เด็กหญิงกนกรัตน์ บัวโฮม 31 28/03/2549 ..............
32 24200 เด็กหญิงปาลิตา โพธิ์ดี 32 13/04/2549 ..............
33 24236 เด็กหญิงสวรรยา สีหมอก 33 05/01/2549 ..............
34 24286 เด็กหญิงนันท์นภัส เเสงเเล้ 34 20/06/2548 ..............
35 24300 เด็กหญิงเสาวภาคย์ เกษตรเอี่ยม 35 08/12/2548 ..............
36 24301 เด็กหญิงพรนภัส อ่อนวงศ์ 36 05/12/2548 ..............
37 24303 เด็กหญิงสุธิดา หล้าพรม 37 25/06/2548 ..............
38 24353 เด็กหญิงประภัสสรา วงศ์ชาดา 38 01/06/2549 ..............
39 24393 เด็กหญิงกมลวรรณ โชติพรม 39 07/11/2548 ..............
40 24400 เด็กหญิงภคมน บูรณ์ทองสุข 40 20/03/2549 ..............
41 24402 เด็กหญิงพนิตพร เทียนขาว 41 17/03/2549 ..............
42 24410 เด็กหญิงน้ำเพชร หินทอง 42 18/11/2548 ..............
43 24431 เด็กหญิงวันวิสาข์ พิลาเกิด 43 12/05/2549 ..............

Go to back page