รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/7

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24063 เด็กชายธันวา อุณหิต 1 31/12/2548 ..............
2 24075 เด็กชายอติชาติ สนิทผล 2 29/03/2548 ..............
3 24092 เด็กชายจิรภัทร วาจาจริง 3 04/03/2549 ..............
4 24094 เด็กชายชัยยศ แผ้วพลสง 4 24/12/2548 ..............
5 24100 เด็กชายสุริยเดช เจิรญสุข 5 10/12/2548 ..............
6 24119 เด็กชายภูมิภัทร บัวระพา 6 24/11/2548 ..............
7 24164 เด็กชายธนพัฒน์ สกุลหอม 7 20/08/2548 ..............
8 24175 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แป้นรอด 8 20/11/2549 ..............
9 24184 เด็กชายธีรภัทร เเสงเเล้ 9 19/07/2548 ..............
10 24244 เด็กชายทนงศักดิ์ สีจันฮด 10 25/10/2548 ..............
11 24285 เด็กชายวณัฐพงศ์ มีวันสิน 11 15/10/2548 ..............
12 24302 เด็กชายวัชรากร ธิเขียว 12 15/02/2549 ..............
13 24308 เด็กชายณัฏฐกรณ์ โพธิ์หา 13 03/10/2548 ..............
14 24375 เด็กชายทรงวุฒิ ทองถิ่น 14 30/10/2548 ..............
15 24411 เด็กชายดรัสพงศ์ ปิ่นนาง 15 25/07/2548 ..............
16 24419 เด็กชายธนโชติ จันทกูล 16 31/01/2549 ..............
17 24427 เด็กชายกิตติภัฏ จิบจันทร์ 17 27/01/2549 ..............
18 24503 เด็กชายธนะวัตร พิมพ์สาลี 18 19/03/2548 ..............
19 24504 เด็กชายนนล พันธุมจินดา 19 27/05/2548 ..............
20 24510 เด็กชายธีรวัฒน์ นวมจิตร 20 31/05/2548 ..............
21 24035 เด็กหญิงวรรณษา สุขแดง 21 20/04/2548 ..............
22 24052 เด็กหญิงวาสนา ผิวผ่อง 22 30/06/2548 ..............
23 24088 เด็กหญิงณัฐชาวดี เทียนศรี 23 14/03/2548 ..............
24 24096 เด็กหญิงสาวิวรรณ บุญสม 24 23/07/2548 ..............
25 24098 เด็กหญิงภัทริกา มาลัยศรี 25 06/06/2548 ..............
26 24105 เด็กหญิงปิยธิดา สิงห์ที 26 06/04/2548 ..............
27 24122 เด็กหญิงพัชรพร คุ้มสุวรรณ 27 01/12/2548 ..............
28 24135 เด็กหญิงสิริวัตน์ เสือดี 28 09/05/2549 ..............
29 24138 เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธุ์ดำหริ 29 03/03/2549 ..............
30 24145 เด็กหญิงชลดา บัวหอม 30 17/12/2548 ..............
31 24147 เด็กหญิงธนัชพร ชัยยะ 31 04/07/2548 ..............
32 24151 เด็กหญิงพิมลพรรณ เทียมพิทักษ์ 32 11/08/2548 ..............
33 24199 เด็กหญิงวิสุตรา คำวันดี 33 29/11/2548 ..............
34 24221 เด็กหญิงมนฤดี อ่ำจิตร์ 34 14/10/2548 ..............
35 24231 เด็กหญิงสิรภัทร พรมเวียง 35 26/11/2548 ..............
36 24252 เด็กหญิงพิจิตรา ดาษดา 36 03/08/2549 ..............
37 24258 เด็กหญิงเพ็ญนภา สังข์ทอง 37 16/11/2548 ..............
38 24259 เด็กหญิงศิริมนต์ มูลหา 38 18/09/2548 ..............
39 24290 เด็กหญิงนรีกานต์ ยอดคำ 39 15/10/2548 ..............
40 24346 เด็กหญิงพิยดา นาทิพย์ 40 26/05/2548 ..............
41 24368 เด็กหญิงรักชนก นาจอมทอง 41 01/01/2549 ..............
42 24372 เด็กหญิงนูรียา ปาทาน 42 19/05/2548 ..............

Go to back page