รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/8

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24046 เด็กชายสุรเกียรติ บุญเรือง 1 08/01/2549 ..............
2 24077 เด็กชายคุณากร แย้มเลี้ยง 2 10/02/2549 ..............
3 24137 เด็กชายพชร งามวิทยาเดช 3 26/12/2548 ..............
4 24139 เด็กชายอุนนติ เพชรไทรแก้ว 4 30/05/2548 ..............
5 24154 เด็กชายอชิรวัฒน์ กองแก้ว 5 10/10/2548 ..............
6 24155 เด็กชายกิตติภัค จันทสิงห์ 6 01/07/2548 ..............
7 24165 เด็กชายสมยศ วงศ์ประสิทธิ์สุข 7 11/08/2548 ..............
8 24174 เด็กชายอภิวิชญ์ ม่วงสน 8 17/08/2548 ..............
9 24212 เด็กชายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว 9 14/10/2548 ..............
10 24227 เด็กชายวชิรวิทย์ พรมโสภา 10 08/03/2549 ..............
11 24229 เด็กชายอชิตะ พันธ์เสือ 11 13/08/2548 ..............
12 24249 เด็กชายฐปนรรฆ์ ณัฐวรศาสตร์ 12 17/04/2549 ..............
13 24267 เด็กชายธนกฤต น้องการ 13 24/10/2548 ..............
14 24291 เด็กชายกวี ทิพย์คำมี 14 31/08/2548 ..............
15 24306 เด็กชายกฤษดา สินคงป้อง 15 29/03/2547 ..............
16 24311 เด็กชายธนาทร บุตรทอง 16 03/01/2549 ..............
17 24327 เด็กชายกฤติพงศ์ ชื่นพิมาย 17 30/12/2548 ..............
18 24354 เด็กชายจักรภัทร ด่านแก้ว 18 19/10/2549 ..............
19 24404 เด็กชายอานนท์ พรมมาดี 19 29/05/2549 ..............
20 24424 เด็กชายจรัญพัฒน์ แสนประสิทธิ์ 20 21/11/2548 ..............
21 24055 เด็กหญิงสุวรรณสา พูนสวัสดิ์ 21 01/10/2548 ..............
22 24068 เด็กหญิงอุมากร สิงห์เจริญ 22 12/12/2548 ..............
23 24095 เด็กหญิงณภัทร เรืองฤทธิ์ 23 30/01/2549 ..............
24 24103 เด็กหญิงกัญชลิกา ทองพู 24 20/06/2548 ..............
25 24140 เด็กหญิงภัคจิรา บำเพ็ญเชาวน์ 25 17/12/2548 ..............
26 24160 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ศรีสวรรค์ 26 12/08/2548 ..............
27 24213 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ น้อยลา 27 28/04/2548 ..............
28 24222 เด็กหญิงปิยวรรณ สีทา 28 23/06/2548 ..............
29 24262 เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองห้าว 29 30/04/2548 ..............
30 24266 เด็กหญิงบุญอุ้ม คุ้มตีทอง 30 19/03/2549 ..............
31 24295 เด็กหญิงชลธิชา ยี่ชัย 31 20/10/2548 ..............
32 24304 เด็กหญิงจรรยาพร ทรัพย์สินสถาพร 32 29/08/2548 ..............
33 24305 เด็กหญิงสุริพร อินชัยศรี 33 01/01/2549 ..............
34 24309 เด็กหญิงพรรณิภา สุมาลี 34 31/05/2548 ..............
35 24313 เด็กหญิงวิลาสินี เเก่นเเก้ว 35 30/10/2548 ..............
36 24337 เด็กหญิงนีรชา ภูศรี 36 28/09/2548 ..............
37 24361 เด็กหญิงชริญธิป ใบทับทิม 37 21/08/2548 ..............
38 24376 เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันสวัสดิ์ 38 11/02/2549 ..............
39 24385 เด็กหญิงยุภารัตน์ พรมสา 39 30/03/2548 ..............
40 24388 เด็กหญิงฐิติกานต์ ไพรมล 40 14/09/2548 ..............
41 24398 เด็กหญิงวรรณภา เลยวัน 41 01/08/2548 ..............
42 24405 เด็กหญิงพรรณธิภา วันแต่ง 42 05/12/2548 ..............

Go to back page