รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.2/9

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 24036 เด็กชายรัชชานนท์ ทองเหลือง 1 12/04/2548 ..............
2 24045 เด็กชายธนกฤต วงศ์พัฒน์เสวก 2 03/10/2548 ..............
3 24065 เด็กชายพงศกร ช้างเอกวงศ์ 3 4 /1 /2549 ..............
4 24071 เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์เจริญ 4 02/07/2549 ..............
5 24091 เด็กชายนพรัตน์ ฟันเฟือง 5 02/11/2548 ..............
6 24189 เด็กชายเปรมกรณ์ โสดา 6 25/08/2548 ..............
7 24192 เด็กชายชัยธวัช นาลจีน 7 14/11/2548 ..............
8 24194 เด็กชายพีรณัฐ กุดตานู 8 21/07/2548 ..............
9 24239 เด็กชายเจษฎากร สระพรม 9 20/03/2549 ..............
10 24261 เด็กชายสุตฏิพัทธิ์ ชินจิตตานุรักษ์ 10 17/03/2549 ..............
11 24263 เด็กชายกฤษณพงศ์ อินทร์เพชร 11 24/06/2548 ..............
12 24268 เด็กชายสหรัฐ ไพวรรณ์ 12 22/06/2548 ..............
13 24307 เด็กชายเอกรินทร์ บุตรวงศ์ 13 05/06/2548 ..............
14 24314 เด็กชายพันธ์ศักดิ์ อักษรวิลัย 14 09/11/2548 ..............
15 24317 เด็กชายศิวกร น้อยตา 15 04/08/2548 ..............
16 24355 เด็กชายกิตติภพ มากสิน 16 17/06/2548 ..............
17 24370 เด็กชายชลสิทธิ์ เทียมทอง 17 30/07/2549 ..............
18 24374 เด็กชายณัฐพล ราศรี 18 21/09/2548 ..............
19 24381 เด็กชายกิตติภพ บุญเลิศ 19 10/02/2549 ..............
20 24403 เด็กชายธนกฤต โชติพรม 20 11/02/2549 ..............
21 24038 เด็กหญิงบุษกร เวชจักรเวน 21 02/01/2549 ..............
22 24051 เด็กหญิงแพรวพันธ์ วิไลรัตน์ 22 12/07/2548 ..............
23 24058 เด็กหญิงอมรรัตน์ ทาแกง 23 22/04/2548 ..............
24 24074 เด็กหญิงลัดดา ศรีกวนชา 24 22/02/2548 ..............
25 24121 เด็กหญิงณัฐชยา เทียมทอง 25 14/08/2548 ..............
26 24127 เด็กหญิงบุญญาภา โรยพริกไทย 26 27/12/2548 ..............
27 24131 เด็กหญิงจิตรานุช นนทภา 27 31/08/2548 ..............
28 24133 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยนตะศาต 28 23/01/2549 ..............
29 24142 เด็กหญิงชนานันท์ ภู่ศรี 29 17/11/2548 ..............
30 24149 เด็กหญิงสาธิดา แสงแร่ 30 15/04/2548 ..............
31 24168 เด็กหญิงศุภัชญา บุญเรือง 31 11/05/2548 ..............
32 24196 เด็กหญิงกิตติมา ถาวิกุล 32 07/10/2548 ..............
33 24198 เด็กหญิงธัญชนิต รินแก้ว 33 19/09/2548 ..............
34 24251 เด็กหญิงนงลักษณ์ แขวงกระทุ่ม 34 17/04/2549 ..............
35 24265 เด็กหญิงกัญฐิศา ปานมณี 35 22/01/2548 ..............
36 24273 เด็กหญิงวรัญญา ทนทาน 36 19/04/2548 ..............
37 24322 เด็กหญิงพัธราภรณ์ บุญถูก 37 03/02/2549 ..............
38 24333 เด็กหญิงชญานิศ ปานัน 38 29/01/2549 ..............
39 24344 เด็กหญิงปลายฝน ชมชื่นฟุ้ง 39 06/12/2548 ..............
40 24358 เด็กหญิงกุลธิดา ทองเกิน 40 15/08/2548 ..............
41 24505 เด็กหญิงสุจารินี แก้วกาญจนะ 41 21/06/2548 ..............
42 24507 เด็กหญิงณัฐนรี ทองดี 42 ..............

Go to back page