รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/1

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23599 เด็กชายเดชฤทธ์ วังคีรี 1 16/04/2548 ..............
2 23665 เด็กชายปรียาชาญ เสือเทศ 2 19/11/2547 ..............
3 23735 เด็กชายปฏิญญา วราสินธุ์ 3 12/11/2547 ..............
4 23790 เด็กชายจักรภัทร ดวงศรี 4 09/10/2547 ..............
5 23808 เด็กชายวสันต์พรรษ ศิลปศรแก้ว 5 30/11/2547 ..............
6 23898 เด็กชายนภดล บุญช่วย 6 18/10/2547 ..............
7 23899 เด็กชายนนทวัฒน์ พิกุล 7 12/06/2548 ..............
8 23933 เด็กชายชินวุฒิ กริดรัมย์ 8 29/08/2547 ..............
9 23943 เด็กชายกันตภณ นาคสุทธิ์ 9 07/01/2548 ..............
10 23947 เด็กชายไชยานันต์ วันทิยา 10 09/10/2548 ..............
11 23955 เด็กชายบุญนิธิ ค้าสุกร 11 01/10/2547 ..............
12 23961 เด็กชายนรภัทร พรมเกตุ 12 03/01/2548 ..............
13 23589 เด็กหญิงอลีนา สุธงษา 13 26/02/2548 ..............
14 23603 เด็กหญิงสุภัสสรา ภาประเวช 14 07/09/2547 ..............
15 23615 เด็กหญิงศศิร์อร สุริยะอัมพรกุล 15 06/11/2547 ..............
16 23620 เด็กหญิงกนกพร แก้วพระ 16 31/01/2548 ..............
17 23761 เด็กหญิงณัฐณิชา โชคงาม 17 01/12/2547 ..............
18 23766 เด็กหญิงณฐพร จันทร์กลั่น 18 20/09/2547 ..............
19 23773 เด็กหญิงณัฐชานันท์ หมากสุข 19 01/04/2547 ..............
20 23775 เด็กหญิงณัฏฐพร ไชยโพธิ์ 20 12/07/2547 ..............
21 23778 เด็กหญิงวรัญญา น้อยสาคำ 21 13/10/2547 ..............
22 23824 เด็กหญิงกนกวรรณ ทาชาติ 22 14/02/2548 ..............
23 23834 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แก่นจันทร์หอม 23 15/08/2547 ..............
24 23848 เด็กหญิงลักษณ์สุรีย์ กรีฑา 24 13/06/2547 ..............
25 23854 เด็กหญิงณัฐธิดา ออกเจนจบ 25 05/07/2547 ..............
26 23876 เด็กหญิงเกษศิรินทร์ แสงรัศมีคูณธนา 26 20/08/2548 ..............
27 23885 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภิญโญยิ่ง 27 29/03/2547 ..............
28 23886 เด็กหญิงณรัฐวรรณ ชัยรัชนิธิอุดม 28 30/08/2547 ..............
29 23893 เด็กหญิงนภัสสร โพธิ์งาม 29 28/07/2547 ..............
30 23916 เด็กหญิงมนัสนันท์ กับขุนทด 30 01/03/2548 ..............
31 23921 เด็กหญิงชุติกาญจน์ อหันตะ 31 05/08/2548 ..............
32 23923 เด็กหญิงภคพร สังวาระ 32 25/04/2548 ..............
33 23940 เด็กหญิงพรประภา เอียดแก้ว 33 12/01/2548 ..............
34 23941 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา เกตุพิน 34 13/04/2548 ..............
35 23944 เด็กหญิงอารีย์ บุตรบุญชู 35 15/08/2547 ..............
36 23946 เด็กหญิงชัญญา สุธีบรรเจิด 36 18/02/2548 ..............
37 23951 เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรภักดี 37 05/06/2547 ..............
38 23954 เด็กหญิงบุณยาพร บุญเติม 38 15/05/2548 ..............
39 23956 เด็กหญิงอริสรา กองมงคล 39 04/11/2547 ..............
40 23957 เด็กหญิงชลธิชา เทียมชัยภูมิ 40 13/06/2547 ..............
41 23965 เด็กหญิงเกียรติยากร ตาเวียน 41 13/08/2547 ..............
42 23970 เด็กหญิงชนนิกานต์ เวชวิฐาน 42 03/09/2547 ..............
43 24487 เด็กหญิงปพิชญา กันธุไร 43 12/10/2547 ..............

Go to back page