รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/2

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23582 เด็กชายศุภกร เมืองบัว 1 02/08/2547 ..............
2 23598 เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เต 2 26/11/2547 ..............
3 23618 เด็กชายเจษฎา จันทรา 3 24/08/2547 ..............
4 23622 เด็กชายปฏิพัทธิ์ หอกคำ 4 21/04/2547 ..............
5 23624 เด็กชายปกรณ์ ดีจอม 5 05/08/2547 ..............
6 23646 เด็กชายพัสกร สมากาล 6 26/01/2548 ..............
7 23704 เด็กชายกฤษดา อาจปาสา 7 19/08/2547 ..............
8 23709 เด็กชายอชิตพล ศรีบุรินทร์ 8 01/10/2547 ..............
9 23711 เด็กชายชัยสิทธิ์ น้อยใจ 9 25/01/2548 ..............
10 23730 เด็กชายธวัช มีหล้า 10 22/02/2548 ..............
11 23731 เด็กชายสิรภพ พ่อค้า 11 27/01/2548 ..............
12 23757 เด็กชายวชิรพัฒน์ ขันยศ 12 22/03/2548 ..............
13 23767 เด็กชายภาวศุทธิ ปริญญาศรีเศวต 13 14/07/2547 ..............
14 23825 เด็กชายสหรัฐ น้อยนวล 14 05/07/2548 ..............
15 23873 เด็กชายธนกร เขียวไสว 15 16/05/2548 ..............
16 23879 เด็กชายศรราม ห้างวงค์ 16 09/08/2547 ..............
17 23881 เด็กชายสราวุฒิ คงหลี 17 14/06/2547 ..............
18 23891 เด็กชายวีรพงศ์ ภาษาดี 18 18/11/2547 ..............
19 23968 เด็กชายกุลนที โพธิ์หอม 19 28/12/2547 ..............
20 24500 เด็กชายชาคริน ชูชาญ 20 28/07/2547 ..............
21 23587 เด็กหญิงบุษกร บุญสุภา 21 30/12/2547 ..............
22 23613 เด็กหญิงกิตติมา ชมชิต 22 28/08/2547 ..............
23 23617 เด็กหญิงเชิญจุติ เทียมทอง 23 18/04/2547 ..............
24 23625 เด็กหญิงกาญจนา ลาภคุณ 24 20/08/2547 ..............
25 23629 เด็กหญิงมันทนา มั่นปาน 25 07/05/2547 ..............
26 23634 เด็กหญิงชลฎา ปาข้างฮุง 26 27/06/2547 ..............
27 23653 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสำเริง 27 06/01/2548 ..............
28 23681 เด็กหญิงบวรลักษณ์ โพธิ์ศรีทอง 28 24/07/2547 ..............
29 23713 เด็กหญิงอุษา แก้วมะณี 29 28/07/2547 ..............
30 23718 เด็กหญิงสินีนาถ ภูครองหิน 30 15/08/2547 ..............
31 23732 เด็กหญิงวิมลตรา พวงวัน 31 22/08/2548 ..............
32 23737 เด็กหญิงศศิกาญจน์ สำมะลี 32 03/05/2548 ..............
33 23745 เด็กหญิงเข็มวิกา อินทร์ไข 33 24/03/2547 ..............
34 23747 เด็กหญิงพรธิดา สุทธิประภา 34 13/05/2548 ..............
35 23755 เด็กหญิงลภัสรดา คุณแก้วอ้อม 35 05/04/2548 ..............
36 23795 เด็กหญิงศศิภา กลิ่นษร 36 24/06/2547 ..............
37 23798 เด็กหญิงกานต์รวี สุทำมา 37 28/07/2547 ..............
38 23855 เด็กหญิงวรวรรณ เผ่าพันธ์ 38 23/09/2547 ..............
39 23897 เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วดอก 39 26/02/2547 ..............
40 23969 เด็กหญิงญาดารัตน์ กันยาประสิทธิ์ 40 10/08/2547 ..............
41 23973 เด็กหญิงสุรัสสวดี ชานาตา 41 13/01/2548 ..............
42 24490 เด็กหญิงสัณห์สิรี ประนัดิโส 42 02/12/2547 ..............

Go to back page