รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/3

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23590 เด็กชายดัสกร อินทไชย 1 13/11/2547 ..............
2 23594 เด็กชายศุภกร พรมสาย 2 19/08/2547 ..............
3 23610 เด็กชายอิทธิวัฒน์ ขวัญยืน 3 11/04/2547 ..............
4 23627 เด็กชายกิตติพัฒน์ ช่วยรักษา 4 13/09/2547 ..............
5 23651 เด็กชายวรายุทธ อังคสิงห์ 5 23/05/2547 ..............
6 23670 เด็กชายพีรพล หนูรอด 6 11/04/2547 ..............
7 23748 เด็กชายธีรเดช จันทร์ทับหลวง 7 04/04/2547 ..............
8 23826 เด็กชายอภิวัฒน์ สมภาศรี 8 07/04/2547 ..............
9 23833 เด็กชายกฤต กุลชนะเพชร 9 28/02/2548 ..............
10 23839 เด็กชายปัณณธร โสประดิษฐ์ 10 09/03/2548 ..............
11 23841 เด็กชายพรเทพ มุกดา 11 21/03/2547 ..............
12 23842 เด็กชายปฐวี ชาญพหล 12 05/12/2546 ..............
13 23843 เด็กชายภูวฤทธิ์ ขอนปงษ์ 13 01/06/2547 ..............
14 23851 เด็กชายภูรเนศ เฮ้าปาน 14 14/12/2547 ..............
15 23856 เด็กชายเจษฎา ถิ่นกำแพง 15 09/08/2547 ..............
16 23875 เด็กชายชัยพฤกษ์ แสนทองจี 16 10/07/2547 ..............
17 23882 เด็กชายปรเมษฐ อินทร์มี 17 14/07/2547 ..............
18 23888 เด็กชายปิติชัยชาญ ทองเมืองหลวง 18 20/05/2548 ..............
19 23892 เด็กชายอัครพนธ์ จันศรี 19 21/01/2548 ..............
20 23595 เด็กหญิงปริญญา ตาปู่ 20 15/02/2548 ..............
21 23605 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หอมหวล 21 09/01/2548 ..............
22 23607 เด็กหญิงอาภัสรา พิมภา 22 24/03/2548 ..............
23 23612 เด็กหญิงปุริสา ศรีลาวงค์ 23 01/01/2548 ..............
24 23637 เด็กหญิงศิรินภา มาแพ 24 09/03/2548 ..............
25 23676 เด็กหญิงสุณิตา กล่ำโพธิ์ศรี 25 29/01/2548 ..............
26 23699 เด็กหญิงวรสุดา นวลชม 26 06/10/2547 ..............
27 23733 เด็กหญิงวิมลณัฐ คำมั่น 27 02/03/2548 ..............
28 23742 เด็กหญิงชนันนัทธ์ เสาโกมุท 28 02/11/2547 ..............
29 23760 เด็กหญิงชุติมา ชินศรี 29 28/12/2547 ..............
30 23818 เด็กหญิงอรญา ชื่นโพธิ์ใช้ 30 23/02/2547 ..............
31 23844 เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลดงนอก 31 19/03/2548 ..............
32 23862 เด็กหญิงณฐพร วงษ์ดี 32 28/02/2548 ..............
33 23864 เด็กหญิงศศิกานต์ พิลาสี 33 11/03/2547 ..............
34 23910 เด็กหญิงณิชารีย์ ใจดี 34 24/06/2547 ..............
35 23913 เด็กหญิงนฤมล แคล้วสูงเนิน 35 29/11/2547 ..............
36 23922 เด็กหญิงภณิดา สมทรัพย์ 36 05/11/2547 ..............
37 23929 เด็กหญิงณัฐนิชา รุ่งเรือง 37 09/12/2547 ..............
38 23935 เด็กหญิงพิยดา คำเสน 38 22/04/2548 ..............
39 23948 เด็กหญิงมณทิรา กิทำ 39 12/02/2548 ..............
40 23953 เด็กหญิงกัลยาณี ภูอาบทอง 40 09/02/2548 ..............
41 24493 เด็กหญิงประภาพรรณ ตระกูลยี่โถ 41 21/09/2547 ..............
42 24494 เด็กหญิงวรรณวิสา ลานสันทัด 42 30/05/2547 ..............

Go to back page