รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/4

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23597 เด็กชายพงศ์กรณ์ เสือเทศ 1 27/12/2547 ..............
2 23611 เด็กชายประวรรตน์ ยิ้มเกิด 2 13/11/2547 ..............
3 23655 เด็กชายภูวดล กล่ำสกุล 3 21/06/2547 ..............
4 23666 เด็กชายพัชรพล สุทธิประภา 4 02/05/2548 ..............
5 23668 เด็กชายเสกสรรค์ มีชัย 5 24/04/2548 ..............
6 23692 เด็กชายคุณภาพ ฤทธิ์พระคุณ 6 18/05/2547 ..............
7 23700 เด็กชายธีรเดช เข็มงาม 7 21/07/2547 ..............
8 23746 เด็กชายนิติกรณ์ ชุมหว้า 8 03/07/2547 ..............
9 23749 เด็กชายจิติศักดิ์ นันทฤชัย 9 26/10/2547 ..............
10 23750 เด็กชายลักษณพงษ์ สงกล้าหาญ 10 21/04/2548 ..............
11 23785 เด็กชายสิทธิโชค เปลาเล 11 30/06/2547 ..............
12 23810 เด็กชายณัฐวุฒิ สาระแสน 12 22/09/2547 ..............
13 23819 เด็กชายเริงชัย ดำรงสัตย์ 13 17/11/2547 ..............
14 23831 เด็กชายณัฐพงษ์ หอมกระโทก 14 30/08/2547 ..............
15 23849 เด็กชายสรศักดิ์ แหวนประดับ 15 20/07/2547 ..............
16 23858 เด็กชายธรรมรัตน์ เพชรสุก 16 12/03/2548 ..............
17 23866 เด็กชายทวีชัย หงส์วิสุทธิ์ 17 04/10/2547 ..............
18 23887 เด็กชายภูริภัทร์ กรุณาก้อ 18 08/01/2548 ..............
19 23917 เด็กชายนนทกร กอนนาค 19 06/12/2547 ..............
20 23950 เด็กชายณัฐพงศ์ สีสุข 20 20/06/2547 ..............
21 23583 เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรพรม 21 28/06/2547 ..............
22 23608 เด็กหญิงพันธกานต์ อินตา 22 13/07/2547 ..............
23 23628 เด็กหญิงกิตติมาพร ช่วยรักษา 23 13/08/2547 ..............
24 23636 เด็กหญิงปรัตน์ดา สุวรรณชาติ 24 15/10/2547 ..............
25 23641 เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีอัชชา 25 25/07/2547 ..............
26 23673 เด็กหญิงแพรวรุ่ง ลือชา 26 28/10/2547 ..............
27 23683 เด็กหญิงนวลอนงค์ หาญนอก 27 24/10/2547 ..............
28 23685 เด็กหญิงสุนิสา มีน้อย 28 25/12/2547 ..............
29 23688 เด็กหญิงวราภรณ์ เจนวิถี 29 20/02/2548 ..............
30 23703 เด็กหญิงณีรนุช ชัชวาลย์ 30 05/12/2547 ..............
31 23721 เด็กหญิงรสิกา มั่นหมาย 31 23/02/2548 ..............
32 23741 เด็กหญิงสุปรียา เครื่องทิพย์ 32 20/11/2547 ..............
33 23743 เด็กหญิงสุธิชา นิรอดรัมย์ 33 06/05/2548 ..............
34 23744 เด็กหญิงจิระวรรณ นาคเงิน 34 14/12/2547 ..............
35 23751 เด็กหญิงศิริประภา คำสิงห์ 35 08/01/2548 ..............
36 23771 เด็กหญิงปิยวรรณ มั่นคง 36 30/12/2547 ..............
37 23786 เด็กหญิงนิลอุบล พ่วงมา 37 14/12/2547 ..............
38 23802 เด็กหญิงนภาพร รักษาชอบ 38 08/07/2547 ..............
39 23811 เด็กหญิงประภาศิริ ภานุทัศน์ 39 22/07/2547 ..............
40 23901 เด็กหญิงณิชาภัทร ปิ่นทอง 40 08/05/2548 ..............
41 23906 เด็กหญิงณัฐธิฌาภรณ์ มนตรี 41 20/11/2547 ..............
42 24496 เด็กหญิงจิรภัทร แก้วบัวดี 42 22/07/2548 ..............

Go to back page