รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/5

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23596 เด็กชายธราเทพ ทัดสุวรรณ 1 04/07/2547 ..............
2 23600 เด็กชายปฏิพล สมากาล 2 25/08/2547 ..............
3 23619 เด็กชายนิพนธ์ เสนอใจ 3 29/09/2547 ..............
4 23630 เด็กชายอภิสิทธิ์ นวนปัน 4 07/03/2547 ..............
5 23697 เด็กชายถิรวัฒน์ กุลน้อย 5 22/06/2547 ..............
6 23698 เด็กชายภัทรพงศ์ นนทะสัน 6 09/06/2548 ..............
7 23707 เด็กชายถิรวัฒน์ น้อยมงคล 7 30/06/2547 ..............
8 23723 เด็กชายอดิสร โต๊ะทอง 8 02/08/2547 ..............
9 23739 เด็กชายมนัญชัย สมสิ้ว 9 27/09/2547 ..............
10 23794 เด็กชายธนพันธ์ บุญแน้น 10 12/04/2547 ..............
11 23797 เด็กชายจีระพงษ์ บัวพุธ 11 17/08/2547 ..............
12 23889 เด็กชายพีรพัฒน์ กลมเกลี้ยง 12 07/11/2547 ..............
13 23903 เด็กชายทวีศักดิ์ โฉมสี 13 29/05/2547 ..............
14 23924 เด็กชายธนโชติ ราชองค์ 14 26/09/2547 ..............
15 23937 เด็กชายปรวิศร์ สมอาด 15 19/10/2547 ..............
16 23938 เด็กชายนฤเทพ อุ่นใจ 16 23/02/2548 ..............
17 23939 เด็กชายชยพล รอดละมูล 17 21/06/2547 ..............
18 23952 เด็กชายธนา อายุยืน 18 15/11/2548 ..............
19 23971 เด็กชายอภินันทร์ เกตุสำอางค์ 19 25/05/2548 ..............
20 24498 เด็กชายเจษฏาวุฒิ โทหอม 20 10/02/2548 ..............
21 23586 เด็กหญิงวายุรินทร์ คำหอมกุล 21 30/05/2547 ..............
22 23588 เด็กหญิงสุพรรษา หุ่นสุวรรณ์ 22 12/04/2548 ..............
23 23633 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ผลาเลิศ 23 06/04/2547 ..............
24 23640 เด็กหญิงสุนิศร ศิริโนนรัง 24 30/04/2548 ..............
25 23647 เด็กหญิงหทัยรัตน์ บำรุงฐาน 25 30/08/2547 ..............
26 23690 เด็กหญิงญาณิดา พิศวาท 26 16/07/2547 ..............
27 23694 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แก้วประสงค์ 27 18/07/2547 ..............
28 23714 เด็กหญิงศิริวรรณ ซื่อเขียว 28 28/04/2547 ..............
29 23762 เด็กหญิงทรรศนีย์ เที่ยงเลา 29 11/12/2547 ..............
30 23765 เด็กหญิงสุนิสา จันทร์อ่อน 30 27/04/2548 ..............
31 23768 เด็กหญิงณิชาพัชร์ คำเมือง 31 19/09/2547 ..............
32 23793 เด็กหญิงสุมาลี อาสารณะ 32 20/08/2547 ..............
33 23803 เด็กหญิงณิชาวีร์ เฉพาะธรรม 33 13/07/2548 ..............
34 23807 เด็กหญิงช่อลัดดา เนียมถนอม 34 18/09/2547 ..............
35 23820 เด็กหญิงสุภาวิณี ชำนาญพล 35 24/09/2547 ..............
36 23852 เด็กหญิงณัฐพร มีจันทร์ 36 26/04/2548 ..............
37 23907 เด็กหญิงชาลิสา อุตแก้ว 37 10/01/2547 ..............
38 23914 เด็กหญิงกัญติมา มูลจันทร์ 38 01/08/2547 ..............
39 23936 เด็กหญิงช่อทิพย์ จำปาคำ 39 17/03/2548 ..............
40 24489 เด็กหญิงศศิวิมล พลน้อย 40 04/09/2547 ..............
41 24509 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ดาเคน 41 07/10/2547 ..............

Go to back page