รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/6

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23601 เด็กชายพัสกร อังคสิงห์ 1 02/09/2547 ..............
2 23606 เด็กชายจิรภัคร โพธิ์ทอง 2 14/01/2547 ..............
3 23626 เด็กชายวรวิทย์ นาใจเย็น 3 27/09/2547 ..............
4 23638 เด็กชายอนุชา ถิฐา 4 17/06/2547 ..............
5 23663 เด็กชายอาทร ชัยชมภู 5 18/07/2547 ..............
6 23672 เด็กชายปิยวัฒน์ สุขเมือง 6 10/03/2547 ..............
7 23678 เด็กชายพัชรพล เทียมวรรณ 7 22/11/2547 ..............
8 23693 เด็กชายสิริกร เทียมชัยภูมิ 8 09/09/2547 ..............
9 23695 เด็กชายพิเชษฐ์ จันทร์โท 9 19/08/2547 ..............
10 23696 เด็กชายภูเบศ ศรีทานวล 10 30/03/2547 ..............
11 23725 เด็กชายฐิราชัย สิงห์วรรณ 11 28/04/2548 ..............
12 23738 เด็กชายวรเมธ ใจชื้น 12 29/10/2548 ..............
13 23770 เด็กชายยงวิทย์ พาขึ้นพร้อม 13 10/03/2548 ..............
14 23774 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ โฉมผา 14 17/10/2547 ..............
15 23827 เด็กชายกฤษณชัย บัวทอง 15 20/05/2547 ..............
16 23836 เด็กชายณรงค์ สุขีเกตุ 16 11/02/2548 ..............
17 23880 เด็กชายศราวุฒิ ล่องทอง 17 03/12/2547 ..............
18 23908 เด็กชายวันชนะ สีเพา 18 03/01/2548 ..............
19 24499 เด็กชายตนุภัทร เนาคำแพง 19 04/12/2547 ..............
20 23591 เด็กหญิงกิตติยา ชิณวงค์ 20 19/09/2547 ..............
21 23592 เด็กหญิงวิรัญชนา วินทชัย 21 09/02/2548 ..............
22 23616 เด็กหญิงรัตนนาถ ลาวทอง 22 18/10/2547 ..............
23 23639 เด็กหญิงคณิสร ลุงซาน 23 03/05/2547 ..............
24 23643 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์คำเรือง 24 16/04/2547 ..............
25 23648 เด็กหญิงสุจิตรา เเสงจันทร์ 25 07/08/2547 ..............
26 23661 เด็กหญิงสโรชา มีนนท์ 26 27/03/2547 ..............
27 23675 เด็กหญิงภิรันร์ญา ชัยพิเดช 27 25/09/2547 ..............
28 23686 เด็กหญิงดวงกมล เอี่ยมจันทร์ 28 21/06/2547 ..............
29 23726 เด็กหญิงอารียา ศรีโคตร์ 29 28/03/2547 ..............
30 23734 เด็กหญิงปณิชชา หนูสลุง 30 08/11/2547 ..............
31 23780 เด็กหญิงกมลวรรณ ขวัญยืน 31 13/12/2547 ..............
32 23788 เด็กหญิงปลายฝน แสนหล้า 32 21/09/2547 ..............
33 23816 เด็กหญิงกฤติยา สิงหนารถ 33 15/11/2547 ..............
34 23829 เด็กหญิงมินตรา ทองคำ 34 29/04/2548 ..............
35 23830 เด็กหญิงณัฐนิชา ลงทอง 35 06/07/2547 ..............
36 23860 เด็กหญิงสุทธิพร วงค์มหา 36 25/10/2547 ..............
37 23902 เด็กหญิงอาจารีย์ นวลนิล 37 20/02/2547 ..............
38 23928 เด็กหญิงทิพย์สุดา ทับทิมจันทร์ 38 03/09/2547 ..............
39 23963 เด็กหญิงณัชริตา พรมถัน 39 06/11/2547 ..............
40 23972 เด็กหญิงวีรวรรณ ช้อยผาย 40 21/11/2547 ..............

Go to back page