รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/7

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23623 เด็กชายกฤตชาติ พวงสันเทียะ 1 20/09/2547 ..............
2 23660 เด็กชายนทีธร พูลสวัสดิ์ 2 14/04/2547 ..............
3 23667 เด็กชายธนกฤต ชัยดี 3 25/10/2547 ..............
4 23680 เด็กชายธนวัฒณ์ อินทร์ประดับ 4 29/07/2547 ..............
5 23716 เด็กชายอภิวิชญ์ กับปลี 5 09/09/2547 ..............
6 23776 เด็กชายนนทกร โสภา 6 27/06/2548 ..............
7 23813 เด็กชายลิขสิทธิ์ กิ่งบุปผา 7 04/05/2548 ..............
8 23821 เด็กชายชุติพงศ์ โสคำ 8 18/06/2547 ..............
9 23822 เด็กชายนิติพงษ์ เทศเเก้ว 9 15/01/2548 ..............
10 23857 เด็กชายชัยวัฑฒ์ แก่นนาคำ 10 05/10/2547 ..............
11 23870 เด็กชายณัฐพงศ์ ทัดทอง 11 29/07/2547 ..............
12 23878 เด็กชายกิตติเชษฐ์ เฮงประเสริฐ 12 09/07/2547 ..............
13 23884 เด็กชายทินภัทร โลทิม 13 14/02/2547 ..............
14 23895 เด็กชายกนกนาค คนหลัก 14 17/12/2547 ..............
15 23904 เด็กชายภาณุพงษ์ เปล่งรัศมี 15 28/04/2548 ..............
16 23942 เด็กชายปัญจพล สุทธา 16 13/01/2548 ..............
17 23960 เด็กชายภูผา พวกไทยสงค์ 17 18/07/2547 ..............
18 23966 เด็กชายภูมิพัฒน์ กลิ่นประทุม 18 04/02/2548 ..............
19 24030 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวช 19 12/08/2547 ..............
20 23642 เด็กหญิงดวงแก้ว อัมพฤกษ์ 20 06/01/2548 ..............
21 23656 เด็กหญิงน้ำฝน ห่อทอง 21 27/04/2548 ..............
22 23658 เด็กหญิงช่อทิพ ทองเจริญ 22 28/01/2548 ..............
23 23659 เด็กหญิงปริญญา วงษ์พิทักษ์ 23 05/05/2547 ..............
24 23682 เด็กหญิงพัชรี หอมขจร 24 10/11/2547 ..............
25 23712 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ บัวโฮม 25 10/02/2548 ..............
26 23727 เด็กหญิงเมขลา มั่นสิงห์ 26 28/09/2547 ..............
27 23753 เด็กหญิงจิรัชญา ควรขุนทด 27 28/03/2548 ..............
28 23781 เด็กหญิงลักษณา พาณิชวิริยาภรณ์ 28 28/06/2547 ..............
29 23782 เด็กหญิงรุ่งนภา พรมชัย 29 09/02/2548 ..............
30 23784 เด็กหญิงปาณิสรา ทองนุ่ม 30 16/12/2547 ..............
31 23835 เด็กหญิงลลิตา นาเมืองจันทร์ 31 16/11/2547 ..............
32 23909 เด็กหญิงเขมิกา มูลบิดา 32 01/07/2547 ..............
33 23915 เด็กหญิงสุกัญญา เหมือนสุวรรณ์ 33 17/06/2547 ..............
34 23919 เด็กหญิงปรียาภัทร คำสุม 34 30/09/2547 ..............
35 23920 เด็กหญิงกัณฐิกาภรณ์ ปานชัย 35 24/12/2547 ..............
36 23926 เด็กหญิงตะวัน จันศรี 36 19/01/2548 ..............
37 23931 เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงจำปา 37 17/11/2547 ..............
38 23959 เด็กหญิงสุปรียา คำภูษา 38 21/04/2548 ..............
39 23964 เด็กหญิงปภาสรณ์ แสนชัย 39 24/08/2547 ..............
40 24033 เด็กหญิงณัฐณิชา เนตรขำ 40 19/10/2547 ..............

Go to back page