รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/8

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23621 เด็กชายพีรภัฒน์ ถาวรพจน์ 1 16/03/2547 ..............
2 23654 เด็กชายธนพล กองสินอยู่ 2 29/03/2547 ..............
3 23720 เด็กชายสุธินันท์ พันทะสา 3 25/11/2547 ..............
4 23729 เด็กชายชาญวุฒิ สุขเกษม 4 15/08/2547 ..............
5 23740 เด็กชายนพโชค สิงห์เจริญ 5 11/02/2548 ..............
6 23754 เด็กชายธีรภัทร ห้อยดอกหอม 6 29/12/2547 ..............
7 23792 เด็กชายนฤดล เต็มตาชื่น 7 01/01/2547 ..............
8 23799 เด็กชายศักดา พุดมี 8 04/03/2548 ..............
9 23801 เด็กชายณรงค์ สว่างจันทึก 9 07/05/2547 ..............
10 23812 เด็กชายเริงฤทธิ์ ดำรงสัตย์ 10 17/11/2547 ..............
11 23817 เด็กชายธีรภัทร จันทร์ทอง 11 14/10/2547 ..............
12 23837 เด็กชายวรธันย์ วงษ์โพธิ์ 12 11/05/2548 ..............
13 23859 เด็กชายณัฐรพล สีสวย 13 13/12/2547 ..............
14 23867 เด็กชายอิงควัต บุญยัง 14 14/09/2546 ..............
15 23869 เด็กชายอัษฎาพงษ์ ศิริสม 15 17/06/2548 ..............
16 23896 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ไพเราะ 16 21/02/2548 ..............
17 23900 เด็กชายพรรษา จานหนองเป็ด 17 01/08/2547 ..............
18 23912 เด็กชายอธิชาติ บุญพรมมา 18 20/05/2547 ..............
19 23967 เด็กชายกิตติกรณ์ กาละเมฆ 19 05/03/2548 ..............
20 23584 เด็กหญิงปราริษา บุญสายยัง 20 29/05/2547 ..............
21 23585 เด็กหญิงอาร์มเม จานเก่า 21 21/04/2547 ..............
22 23631 เด็กหญิงสุภาพร อุษา 22 25/12/2547 ..............
23 23674 เด็กหญิงศิรประภา แสงสว่าง 23 26/08/2547 ..............
24 23708 เด็กหญิงวัลลภา ริ้วสมบัติ 24 04/10/2547 ..............
25 23715 เด็กหญิงอรปรีดา กองมล 25 29/03/2548 ..............
26 23717 เด็กหญิงกมลชนก จันทร์จิตร 26 31/01/2548 ..............
27 23722 เด็กหญิงสุกัญญา บุญเกิด 27 28/05/2548 ..............
28 23779 เด็กหญิงกิ่งแก้ว น้อยสาคำ 28 20/01/2547 ..............
29 23783 เด็กหญิงปาริชาติ กมลคร 29 18/02/2548 ..............
30 23787 เด็กหญิงกรวิการ์ คงแสงงาม 30 18/08/2547 ..............
31 23791 เด็กหญิงบุศรา ดาบุตร 31 10/11/2547 ..............
32 23796 เด็กหญิงมัลลิกา หาเพลิง 32 12/10/2547 ..............
33 23805 เด็กหญิงชนาพร ไวทา 33 26/09/2547 ..............
34 23806 เด็กหญิงสุพิชฌา เทืองน้อย 34 12/02/2548 ..............
35 23809 เด็กหญิงพรทรียา ชัยจันทา 35 11/10/2548 ..............
36 23845 เด็กหญิงสุพิชฌา ศรีสวัสดิ์ 36 26/10/2547 ..............
37 23894 เด็กหญิงชนิกา ขันทวิเศษ 37 20/10/2547 ..............
38 23925 เด็กหญิงนฤมล พรมนนท์ 38 16/02/2548 ..............
39 23934 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ริตพล 39 28/12/2547 ..............
40 23949 เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาทอง 40 07/11/2547 ..............

Go to back page