รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.3/9

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23632 เด็กชายณัฐพงษ์ ป้องเเก้ว 1 02/03/2548 ..............
2 23664 เด็กชายพลวัฒน์ จีนยี่ 2 24/03/2548 ..............
3 23679 เด็กชายกุลชาติ สุริยะ 3 16/08/2547 ..............
4 23684 เด็กชายวัชริศ ผองแก้ว 4 05/07/2547 ..............
5 23705 เด็กชายกฤษดา กองชนะ 5 05/03/2547 ..............
6 23706 เด็กชายกฤษเทพ ศรีแสวง 6 13/08/2547 ..............
7 23763 เด็กชายธนารัตน์ อุตแก้ว 7 25/08/2547 ..............
8 23769 เด็กชายโชคอนันต์ เลิกจันทร์ 8 27/02/2547 ..............
9 23777 เด็กชายระพีพัฒน์ ไทยวิจารย์ 9 05/07/2547 ..............
10 23789 เด็กชายธนวิน อุดมเพ็ชร 10 09/03/2548 ..............
11 23815 เด็กชายนวพล ถิ่นนารา 11 17/07/2547 ..............
12 23838 เด็กชายมงคล หินสูงเนิน 12 11/01/2548 ..............
13 23861 เด็กชายจักรีราช มาขุมเหล็ก 13 06/04/2547 ..............
14 23868 เด็กชายณฐกร จุลม่วง 14 21/04/2548 ..............
15 23872 เด็กชายวทัญญู กันหา 15 06/07/2547 ..............
16 23890 เด็กชายภานุวัฒน์ บุญนก 16 20/07/2547 ..............
17 23911 เด็กชายธาราพงศ์ สีอุดม 17 01/01/2548 ..............
18 23932 เด็กชายปิยะพัทธ์ กันยาวะดี 18 04/10/2547 ..............
19 24495 เด็กชายณฐพงศ์ กุวะลัย 19 01/03/2547 ..............
20 23614 เด็กหญิงณัฐิยา เทียมทอง 20 16/03/2548 ..............
21 23645 เด็กหญิงณัฐพร รัตนวรรณ์ 21 3/10/2547 ..............
22 23649 เด็กหญิงอรทัย สัจจสังข์ 22 26/03/2548 ..............
23 23650 เด็กหญิงวรานุช สามนฑา 23 23/01/2548 ..............
24 23652 เด็กหญิงอธิติยา สุขรี่ 24 12/06/2547 ..............
25 23662 เด็กหญิงดวงหทัย พานแก้ว 25 29/11/2547 ..............
26 23669 เด็กหญิงน้ำฟ้า คงดี 26 08/08/2547 ..............
27 23671 เด็กหญิงอริยา นาคทรัพย์ 27 04/08/2547 ..............
28 23677 เด็กหญิงสุภิญญา กล่ำโพธิ์ศรี 28 29/01/2548 ..............
29 23689 เด็กหญิงธณพร วรสุนทร 29 01/11/2547 ..............
30 23710 เด็กหญิงปวริศา พรหมมา 30 28/12/2547 ..............
31 23728 เด็กหญิงกนกพร ศรเหล็ก 31 29/11/2547 ..............
32 23736 เด็กหญิงอรพรรณ กระสี 32 31/01/2548 ..............
33 23752 เด็กหญิงปณิตา สิงห์ทะแสน 33 27/02/2548 ..............
34 23800 เด็กหญิงชลธิชา คำเอียง 34 07/03/2548 ..............
35 23804 เด็กหญิงเพชรดา บุตรพันธ์ 35 09/04/2548 ..............
36 23832 เด็กหญิงณัชชา ไตรพันธุ์ 36 21/02/2548 ..............
37 23840 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมบุญ 37 16/11/2547 ..............
38 23874 เด็กหญิงธิดารัตน์ กันตุ่ม 38 21/12/2547 ..............
39 23930 เด็กหญิงณัฐชา ชัยนิตร์ 39 27/03/2548 ..............
40 23945 เด็กหญิงสุรัญชนา แสงสว่าง 40 22/05/2547 ..............

Go to back page