รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.4/1

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23106 นายพรรษกร วงศ์อุปี 1 14/07/2546 ..............
2 23118 เด็กชายพรภวิษย์ ชอบประดิถ 2 27/08/2546 ..............
3 23119 เด็กชายวรเชษฐ์ ภูเยี่ยมจิต 3 07/03/2547 ..............
4 23125 นายบูชพงษ์ ประดิษฐ 4 22/06/2546 ..............
5 23137 นายอนุชา สังข์จีน 5 28/02/2546 ..............
6 23139 เด็กชายนนทวัฒน์ พาคำ 6 20/12/2546 ..............
7 23101 เด็กหญิงธันยพร นาคหรั่ง 7 02/02/2547 ..............
8 23102 เด็กหญิงพัศญา อ่อนต่าย 8 28/11/2546 ..............
9 23103 เด็กหญิงพรรณทิวา ห้อยดอกหอม 9 22/12/2546 ..............
10 23108 เด็กหญิงพัชรี ศิลาเลิศ 10 14/11/2546 ..............
11 23113 เด็กหญิงธิดารัตน์ สกุลตั้ง 11 29/05/2547 ..............
12 23114 เด็กหญิงจินตนาการ เกษมวิลาศ 12 30/12/2546 ..............
13 23121 นางสาวพรสุดา ไชยราษฎร์ 13 05/08/2546 ..............
14 23123 เด็กหญิงรุ้งลัดดา ศรีสว่าง 14 28/08/2546 ..............
15 23129 นางสาวอุไรพร พลยุทธิ์ 15 01/06/2546 ..............
16 23131 เด็กหญิงมาริษา มูลสี 16 08/01/2547 ..............
17 23133 นางสาวสุวรรณา อู่ประเสริฐ 17 17/01/2546 ..............
18 23134 เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรจันทร์ 18 31/12/2546 ..............
19 23135 นางสาวธัญพิชชา บุญปัน 19 27/05/2546 ..............
20 23140 เด็กหญิงรสสุคนธ์ ปุ่นประโคน 20 01/05/2547 ..............
21 23141 เด็กหญิงนิรชา สมัครเขตรกิจ 21 20/04/2547 ..............
22 23142 นางสาวณัฐวดี เรือนขำ 22 02/07/2546 ..............
23 23166 เด็กหญิงกันติชา จำศรี 23 10/11/2546 ..............
24 23181 เด็กหญิงยุวดี วงศ์อาษา 24 05/08/2546 ..............
25 23187 เด็กหญิงชนัญธิดา จันทร์บำรุง 25 26/03/2547 ..............
26 23214 นางสาวนฤมล เค้าหาญ 26 14/07/2546 ..............
27 23215 เด็กหญิงวิรดา ใจหยุด 27 27/11/2546 ..............
28 23218 เด็กหญิงวชิราภรณ์ คำชวด 28 09/09/2546 ..............
29 23221 เด็กหญิงทัศนาวลัย ใจเขียว 29 28/02/2547 ..............
30 23225 เด็กหญิงแพรวา ศิริไพศาล 30 28/02/2547 ..............
31 23256 นางสาวปรียานุช บุญลือ 31 06/08/2546 ..............
32 23301 นางสาวปนัดดา ผุดผ่อง 32 13/06/2546 ..............
33 23346 เด็กหญิงผามิตา บริสุทธิ์ 33 08/04/2547 ..............
34 23438 เด็กหญิงสุพิชญา เพ็ชรอ่อน 34 11/03/2547 ..............
35 23439 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา นามวงษ์ 35 28/05/2547 ..............
36 23479 เด็กหญิงสุชานันท์ หาญละคร 36 09/01/2547 ..............
37 24013 เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญประกอบ 37 14/07/2547 ..............
38 24501 เด็กหญิงไปรยา พัสถาน 38 15/10/2546 ..............
39 24914 เด็กหญิงอารียา คำเขียน 39 22/10/2547 ..............
40 24919 เด็กหญิงวรรณิดา หรั่งเอม 40 05/04/2547 ..............

Go to back page