รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.4/2

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23109 นายพิษณุ น่าชม 1 05/06/2546 ..............
2 23145 เด็กชายกฤษณะ บุญเรือง 2 12/09/2546 ..............
3 23153 นายธีรภัทร์ สีปลาด 3 23/06/2546 ..............
4 23154 เด็กชายอิทธิพัฒน์ สวัสดิ์นะที 4 16/11/2546 ..............
5 23155 นายเจษฎา บางสาลี 5 01/04/2546 ..............
6 23158 นายสุรศักดิ์ เบ้าเหมือน 6 10/10/2546 ..............
7 23159 นายอาทิตย์ ลาสร้อย 7 28/05/2546 ..............
8 23207 เด็กชายธนัถต์ เจริญสุข 8 01/09/2546 ..............
9 23329 เด็กชายอนุเทพ มาแพ 9 11/11/2546 ..............
10 24917 นายรังสรรค์ ภูแท่งเพชร 10 17/04/2546 ..............
11 23167 เด็กหญิงสมฤดี อินดีคำ 11 28/11/2546 ..............
12 23173 เด็กหญิงศิริญญาภรณ์ มีมุข 12 01/01/2547 ..............
13 23174 เด็กหญิงพิมยาดา วงค์คำราช 13 28/10/2546 ..............
14 23176 เด็กหญิงณัฐฌา นามวงศ์ 14 09/01/2547 ..............
15 23182 เด็กหญิงภคนันท์ ยอดขยัน 15 24/11/2546 ..............
16 23183 นางสาวสุธิภรณ์ พลหาร 16 05/07/2546 ..............
17 23185 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์พูล 17 08/12/2546 ..............
18 23211 เด็กหญิงจิราภัทร บัวทอง 18 07/09/2546 ..............
19 23212 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วศรี 19 18/02/2547 ..............
20 23233 นางสาวเบญจมาศ เนตรขำ 20 03/08/2546 ..............
21 23234 เด็กหญิงนภสร ขันทอง 21 20/10/2546 ..............
22 23258 เด็กหญิงกัญดา บุญศรี 22 23/08/2546 ..............
23 23260 เด็กหญิงอัมพรรณ์ คะชิงฤทธิ์ 23 04/03/2547 ..............
24 23262 เด็กหญิงสุพิชญา คำบัวโคตร 24 27/12/2546 ..............
25 23348 เด็กหญิงปองขวัญ จันทร์แจ้ง 25 10/11/2546 ..............
26 23358 เด็กหญิงพรชนัดดา ยอดวงค์ 26 20/01/2547 ..............
27 23395 เด็กหญิงปทิตตา พลหาร 27 20/11/2546 ..............
28 23433 เด็กหญิงจันทิมา ผลทิม 28 27/04/2547 ..............
29 23436 นางสาวสุดารัตน์ จรัสพันธ์ 29 06/07/2546 ..............
30 23437 เด็กหญิงเขมิกา สุกคง 30 26/12/2546 ..............
31 23440 นางสาวภัทรศรี ธนะสินธุ์ 31 26/06/2546 ..............
32 23488 นางสาวธนภรณ์ เชื้อนาค 32 09/03/2547 ..............
33 24020 นางสาวมณินทร สฤษฎ์อังกูร 33 24/10/2546 ..............
34 24492 นางสาวพิยดา เผือกผิว 34 27/07/2546 ..............
35 24912 นางสาวภักดิ์นภางค์ หนานอุต 35 02/01/2547 ..............
36 24913 นางสาวชมพูนุท พึ่งตน 36 06/03/2547 ..............
37 24915 นางสาวนิรมล กระดังงา 37 07/02/2547 ..............
38 24916 นางสาวจินดารัตน์ ไพเราะ 38 19/01/2546 ..............
39 24918 นางสาวฐิติพร วงวิลาศ 39 06/07/2546 ..............
40 24920 เด็กหญิงพัณณิตา พุ่มลำเจียก 40 19/12/2546 ..............

Go to back page