รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.4/3

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23120 เด็กชายจิรวัฒน์ เจนจบธรรม 1 30/05/2547 ..............
2 23122 เด็กชายกฤตเมธ ปรางจันทร์ 2 07/05/2547 ..............
3 23130 เด็กชายวรภพ วงศ์พนากิจ 3 22/05/2547 ..............
4 23138 เด็กชายขวัญชัย แก่นนาคำ 4 10/11/2546 ..............
5 23143 เด็กชายปภินวิทย์ พิศเพ็ง 5 06/01/2547 ..............
6 23144 นายพันธกานต์ กันยาประสิทธิ์ 6 30/04/2546 ..............
7 23147 เด็กชายเกริกพันธ์ มาทา 7 03/05/2547 ..............
8 23148 เด็กชายธนภัทร กินูน 8 23/12/2546 ..............
9 23150 เด็กชายปฐวี วงษ์ดี 9 26/11/2546 ..............
10 23151 เด็กชายเกียรติศักดิ์ แนวบุตร 10 19/04/2547 ..............
11 23160 เด็กชายภาคิน กาสา 11 22/03/2547 ..............
12 23377 เด็กชายกิตติภพ หาญยูรพงษ์ 12 05/09/2546 ..............
13 23116 เด็กหญิงปนัสยา ศรีทรัพย์ 13 09/10/2546 ..............
14 23169 นางสาวศศิธร รอดวิจิตร 14 18/10/2546 ..............
15 23171 เด็กหญิงญาณิศา พรังเดช 15 26/03/2547 ..............
16 23188 นางสาวพัชราภรณ์ สุทธสน 16 31/05/2546 ..............
17 23307 เด็กหญิงนิภาพร อารีชาติ 17 08/04/2547 ..............
18 23311 เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิ์เจริญ 18 02/08/2547 ..............
19 23313 เด็กหญิงรุ่งระวี จันทร์แจ่ม 19 02/09/2546 ..............
20 23317 เด็กหญิงทัศวรรณ ศรีสว่าง 20 15/05/2547 ..............
21 23352 เด็กหญิงสุวิมล มังกร 21 28/08/2546 ..............
22 23356 นางสาวชญาณี งามดี 22 07/03/2546 ..............
23 23363 นางสาวอริศรา เตชยศ 23 18/08/2546 ..............
24 23391 นางสาวอริสรา อุดมทรัพย์ 24 30/06/2546 ..............
25 23399 เด็กหญิงจันทรวิมล จันทร์ขำ 25 11/05/2547 ..............
26 23401 เด็กหญิงนฤมล โวหาร 26 09/02/2547 ..............
27 23434 นางสาวเสาวลักษณ์ สันทวุฒิ 27 07/06/2546 ..............
28 23435 เด็กหญิงเบญจมาศ คุ้มภัย 28 18/12/2546 ..............
29 23442 เด็กหญิงวรรณนิสา เรืองสมบัติ 29 14/08/2547 ..............
30 23447 เด็กหญิงอภิญญา ดีขุนทด 30 07/01/2547 ..............
31 23451 เด็กหญิงสาธิตา พูนแสนรักษ์ 31 27/11/2547 ..............
32 23486 เด็กหญิงวราพร นาคทรัพย์ 32 25/12/2546 ..............
33 23487 เด็กหญิงชุตินันท์ พร้อมสุข 33 07/10/2546 ..............
34 23490 เด็กหญิงศิริพร อินประเสริฐ 34 27/03/2547 ..............
35 23576 เด็กหญิงพิมพ์วิไล ดีดศรี 35 06/05/2547 ..............
36 24921 นางสาววนงค์กรณ์ น้อยจำนงค์ 36 11/02/2547 ..............
37 24922 นางสาวสุพรรณนิกา คะเนนอก 37 08/10/2546 ..............
38 24923 นางสาวศิรินทิพย์ มีชัย 38 12/11/2546 ..............

Go to back page