รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.4/4

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 23132 เด็กชายฉัตรณรงค์ พึ่งพา 1 05/05/2547 ..............
2 23163 เด็กชายพิษณุ ผึ่งบางแก้ว 2 19/09/2546 ..............
3 23164 เด็กชายขจรเดช จันทร์บุญมี 3 22/08/2547 ..............
4 23190 นายกรณิศ จอมเพ็ง 4 07/08/2546 ..............
5 23193 นายพงศพัส ต้นทอง 5 08/07/2546 ..............
6 23198 นายณัฐภูมิ เดือนเพ็ง 6 15/04/2546 ..............
7 23199 เด็กชายปริชญ์ พุ่มทิม 7 14/10/2546 ..............
8 23206 เด็กชายบุญพิพัฒน์ แสนพุทธ 8 04/09/2546 ..............
9 23236 เด็กชายวัชรากร ชมภู 9 06/09/2546 ..............
10 23237 นายวัชระ จีรพงษ์อุดม 10 30/04/2546 ..............
11 23240 นายวรากร บุตรตะ 11 16/08/2546 ..............
12 23280 เด็กชายสมิทธ์ ขุนพิลึก 12 11/06/2547 ..............
13 23336 เด็กชายอภินันท์ อินธูป 13 18/12/2547 ..............
14 23415 เด็กชายธนพัฒน์ คำพิลัง 14 20/01/2547 ..............
15 23420 เด็กชายรพีวิทย์ หาญชนะ 15 12/11/2546 ..............
16 24927 เด็กชายธีรนัย วรรณชาติ 16 27/06/2547 ..............
17 24933 นายวีรภัทร อาดภักดี 17 18/10/2546 ..............
18 23111 นางสาวศศิกานต์ มะการ 18 21/02/2546 ..............
19 23170 เด็กหญิงรัชธิดา สังข์ทอง 19 04/10/2546 ..............
20 23178 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภักดี 20 20/12/2546 ..............
21 23222 เด็กหญิงนพวรรณ เชื้อบุญมี 21 24/11/2546 ..............
22 23224 เด็กหญิงชมพูนุช เหลาอ่อน 22 03/10/2546 ..............
23 23228 เด็กหญิงเบญญทิพย์ เหลื่อมใสย 23 13/01/2547 ..............
24 23303 นางสาวภัทรพร คูณเมือง 24 07/05/2546 ..............
25 23304 เด็กหญิงธิดารัตน์ ก่อสัตย์ 25 22/05/2547 ..............
26 23305 เด็กหญิงศิริพร อ่อนศรี 26 11/01/2547 ..............
27 23310 เด็กหญิงทัศนาวดี โสประดิษฐ 27 28/08/2546 ..............
28 23345 เด็กหญิงสุพัฒตรา จักร์ษา 28 15/10/2546 ..............
29 23350 เด็กหญิงวรรณวิสา รักพันธิ์ 29 01/06/2547 ..............
30 23353 เด็กหญิงภาวินี ประเสริฐสิน 30 07/10/2546 ..............
31 23355 เด็กหญิงชลธิชา แก้วจีน 31 11/09/2546 ..............
32 23396 นางสาวธิดารัตน์ เพียสุริวงศ์ 32 12/08/2546 ..............
33 23443 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสงดาว 33 15/06/2547 ..............
34 23481 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์สัตย์ 34 28/06/2546 ..............
35 24924 นางสาวปริศนา ดวงจันแดง 35 21/08/2546 ..............
36 24925 นางสาวณัฐสุดา เดชบุรัมย์ 36 03/09/2546 ..............
37 24926 เด็กหญิงศศิประภา สร้อยมี 37 14/05/2547 ..............
38 24928 นางสาวปิยะนันท์ พุฒแก้ว 38 23/10/2546 ..............
39 24931 นางสาวทิพวรรณ คำแอด 39 08/04/2546 ..............
40 24936 นางสาวปุณยวีร์ นนท์สิงห์ 40 24/09/2546 ..............

Go to back page