รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.4/5

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22984 นายปาราเมศ กระปี 1 17/11/2545 ..............
2 23204 นายบูรพา ช้างแก้ว 2 31/07/2545 ..............
3 23244 เด็กชายณกฤช ศรีโคตร 3 21/09/2546 ..............
4 23245 นายภาคิน รอดทิม 4 16/07/2546 ..............
5 23285 นายศุภสัณท์ มะนาวหวาน 5 29/05/2546 ..............
6 23325 เด็กชายเกริกฤทธิ์ กล้ากสิกิจ 6 22/12/2546 ..............
7 23344 เด็กชายปภินวิทย์ สุขสิน 7 13/05/2547 ..............
8 23369 นายมินทร์ธาดา วงษ์ดี 8 09/07/2546 ..............
9 23378 เด็กชายธีรภัทร สีทา 9 05/06/2547 ..............
10 23379 เด็กชายชินบัญชร มณีโชติ 10 03/05/2547 ..............
11 23413 เด็กชายวรากร ก้อนรัมย์ 11 10/10/2546 ..............
12 23457 เด็กชายฐาปกรณ์ บุญมา 12 08/04/2547 ..............
13 23468 เด็กชายภานุภัทร์ วงษ์วัติ 13 23/04/2547 ..............
14 23473 นายอดิศักดิ์ พรหมมาศ 14 18/02/2546 ..............
15 24929 นายอโณทัย บุญเวียง 15 02/10/2546 ..............
16 24930 นายสิทธิพงษ์ คงสมรพ 16 03/10/2546 ..............
17 22746 นางสาววารุณี สาระสุภาพ 17 16/07/2546 ..............
18 23226 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีจันทร์ 18 05/10/2546 ..............
19 23270 นางสาวพิยดา วังคีรี 19 16/05/2546 ..............
20 23273 เด็กหญิงเกตุวดี เขียนแก้ว 20 22/09/2546 ..............
21 23276 เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญนาค 21 22/04/2547 ..............
22 23279 เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุดทำนอง 22 25/09/2546 ..............
23 23312 เด็กหญิงชาริณี ลายน้ำเงิน 23 10/04/2547 ..............
24 23322 เด็กหญิงพัชลดา อินชุรันต์ 24 18/10/2546 ..............
25 23347 เด็กหญิงพรรณลักษณ์ พุดสลัด 25 24/07/2547 ..............
26 23357 เด็กหญิงอรทัย ไพเราะ 26 05/08/2547 ..............
27 23405 นางสาวกุลธิดา ดีน้อย 27 21/08/2546 ..............
28 23406 นางสาวสุมิตรา โพธิ์มิ 28 27/07/2546 ..............
29 23452 เด็กหญิงกวินทรา ขวากุพันธ์ 29 24/03/2547 ..............
30 23484 นางสาววิลาสินีย์ สุขคงเจริญ 30 20/08/2546 ..............
31 23485 เด็กหญิงรมณี ม่วงสอน 31 28/01/2547 ..............
32 23496 เด็กหญิงพรนภัส ขำทรง 32 01/09/2547 ..............
33 23497 เด็กหญิงสลิลทิพย์ พูลแสนรักษ์ 33 09/10/2547 ..............
34 24932 นางสาวภคพร กาสา 34 29/09/2546 ..............
35 24935 นางสาวมนัสนันท์ มะบุตร 35 13/09/2546 ..............
36 24938 เด็กหญิงชิดชนก ใจหนัก 36 22/06/2547 ..............
37 24939 เด็กหญิงณัฐมล ยศพรม 37 28/11/2546 ..............
38 24942 นางสาวสายฝน จบภูเขียว 38 17/11/2546 ..............
39 24943 นางสาวพชรวิมล เกิดมาน้อย 39 07/12/2546 ..............

Go to back page