รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.4/6

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22812 นายมนตรี ศรีจันทร์ 1 28/05/2545 ..............
2 22889 นายกิตติชัย ทาทองคำ 2 26/04/2546 ..............
3 23156 เด็กชายวรกันต์ แก่นไทย 3 03/01/2547 ..............
4 23205 นายเอกลักษณ์ บุญศิริ 4 20/03/2546 ..............
5 23209 เด็กชายศักรินทร์ ยอดคำ 5 03/10/2546 ..............
6 23255 เด็กชายประพัฒน์ คงกะพันธ์ 6 01/04/2547 ..............
7 23284 นายอนุพงษ์ บัวแดง 7 15/06/2546 ..............
8 23291 นายภุชงค์ พรมทา 8 20/05/2546 ..............
9 23295 นายวราวุฒิ ตะกรุดเที่ยง 9 29/08/2545 ..............
10 23376 เด็กชายชนะชัย กองมา 10 18/11/2546 ..............
11 23381 เด็กชายเดชนรินทร์ นันทสูงเนิน 11 29/11/2547 ..............
12 23383 เด็กชายวายุภักษ์ โชติธนศักดา 12 16/10/2546 ..............
13 23416 เด็กชายเมธัส เมืองเกิด 13 06/07/2547 ..............
14 23425 นายวโรดม กมศิลป์ 14 11/01/2545 ..............
15 24941 นายนันทพงศ์ เกษรล้ำ 15 21/10/2545 ..............
16 23179 เด็กหญิงศิริมุก พรานระวัง 16 30/09/2546 ..............
17 23265 เด็กหญิงศศินา แสงวะนาค 17 02/01/2547 ..............
18 23266 เด็กหญิงพิมพรรณ หมายชัย 18 08/01/2547 ..............
19 23267 เด็กหญิงทรรศนีย์ มีแฟง 19 29/05/2547 ..............
20 23268 เด็กหญิงแก้วตา นางคง 20 17/11/2546 ..............
21 23269 เด็กหญิงมณีรัตน์ คลังระหัด 21 20/11/2546 ..............
22 23274 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เสโพธิ์ 22 08/12/2546 ..............
23 23320 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ถนนน้อย 23 04/05/2547 ..............
24 23321 เด็กหญิงสุพัตรา แก้วคำ 24 18/12/2546 ..............
25 23349 เด็กหญิงทัศนา สมบัตร 25 21/09/2546 ..............
26 23364 เด็กหญิงเนตรประภา บำเพ็ญเชาวน์ 26 26/04/2547 ..............
27 23390 เด็กหญิงชนิตรา กองกุล 27 09/11/2546 ..............
28 23407 นางสาวศุภิสรา เต่าแก้ว 28 17/05/2546 ..............
29 23408 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสบาย 29 21/02/2574 ..............
30 23409 เด็กหญิงชลธิชา กันนิล 30 30/09/2546 ..............
31 23441 นางสาวบวรลักษณ์ นิลรัตน์ 31 09/06/2546 ..............
32 23448 เด็กหญิงกาญจนา ทาทองคำ 32 08/12/2546 ..............
33 23450 นางสาวพัชราภรณ์ ถือนูศร 33 08/06/2546 ..............
34 23453 เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุทธิเมฆ 34 24/02/2547 ..............
35 23455 เด็กหญิงนัฐธิดา นวลนิล 35 14/01/2547 ..............
36 23498 เด็กหญิงรุ่งนภา แสงสามารถ 36 28/01/2547 ..............
37 24934 นางสาวลลิตา ปานพิมพ์ 37 20/02/2546 ..............
38 24937 นางสาวสุนิสา ประภาตะนันท์ 38 19/07/2546 ..............
39 24940 เด็กหญิงรัตติยา โนนสังข์ 39 03/05/2547 ..............

Go to back page