รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.4/7

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22756 นายศักรินทร์ คงเถื่อน 1 03/01/2546 ..............
2 23117 เด็กชายณฐนนท ภักดี 2 01/03/2547 ..............
3 23126 นายเจนณรงค์ หมู่หมื่นศรี 3 10/06/2546 ..............
4 23200 นายจุลภัทร ดวงศรี 4 17/06/2546 ..............
5 23294 เด็กชายปริทัศน์ พวงมะลิ 5 01/10/2546 ..............
6 23326 เด็กชายสุรพัศ มณีวัฒนกุลผล 6 19/09/2546 ..............
7 24946 นายชัยวัฒน์ เปาริก 7 16/07/2545 ..............
8 23100 นางสาวศุภธิดา วงศ์ปัญญา 8 16/08/2546 ..............
9 23105 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขจีเจริญกุล 9 15/03/2547 ..............
10 23112 เด็กหญิงทิฆัมพร ทองไทย 10 03/03/2547 ..............
11 23172 นางสาวชาคริยา ยอดดี 11 04/07/2546 ..............
12 23189 เด็กหญิงปณิดา ศรราช 12 15/11/2546 ..............
13 23216 เด็กหญิงมนรดา กาญจนรัชต์ 13 21/03/2547 ..............
14 23220 เด็กหญิงณัฐณิชา จ้อยทองมูล 14 27/02/2547 ..............
15 23230 นางสาวอรอุมา ศรีบุรี 15 07/06/2546 ..............
16 23259 เด็กหญิงวิลัยพร สวัสดิ์นะที 16 25/10/2546 ..............
17 23263 เด็กหญิงณัฐวิภา ดิลกชาติ 17 02/10/2546 ..............
18 23271 เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์แตง 18 12/10/2546 ..............
19 23302 นางสาวสุภาพร สุขประเสริฐ 19 11/07/2546 ..............
20 23309 เด็กหญิงพรรรณฑิมาพร สีเสือ 20 21/04/2547 ..............
21 23354 เด็กหญิงสุธาทิพย์ กุลน้อย 21 20/09/2546 ..............
22 23362 เด็กหญิงนิฐิพร แดนแปว 22 24/01/2547 ..............
23 23398 เด็กหญิงณิชาภัสสร ดอนหม้อ 23 11/03/2547 ..............
24 23400 เด็กหญิงฐิติชญา แก้วงาม 24 23/11/2546 ..............
25 23410 เด็กหญิงรัตนากร ทัศนัย 25 24/06/2547 ..............
26 23412 เด็กหญิงนวพร ศรีวสุธนา 26 22/09/2546 ..............
27 23454 เด็กหญิงอรพรรณ เพ็ชรรัตน์ 27 23/11/2546 ..............
28 23482 เด็กหญิงสุธิดา ตั๋นตาถา 28 22/10/2546 ..............
29 23491 เด็กหญิงจิตชญา มงคล 29 26/04/2547 ..............
30 24014 เด็กหญิงรัตติกาล บุมี 30 26/12/2546 ..............
31 24944 เด็กหญิงธนัชพร แสงแก้ว 31 02/08/2547 ..............
32 24945 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดวงแสน 32 31/12/2546 ..............
33 24947 นางสาวสุภาพร แสนคำ 33 09/09/2546 ..............
34 24948 เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนเป่ 34 14/07/2547 ..............
35 24949 นางสาววิไลวรรณ เต่าแก้ว 35 10/07/2546 ..............
36 24950 เด็กหญิงพัชราภา ชาวเรือหัก 36 05/08/2547 ..............
37 24951 นางสาวปาณิศา คงเย็น 37 10/02/2547 ..............
38 24952 เด็กหญิงจันทนิภา แท่งทอง 38 19/03/2547 ..............
39 24953 นางสาวทิพรัตน์ จำปาทอง 39 15/11/2546 ..............
40 24954 นางสาวสุพัตรา จันทร์ทอง 40 19/01/2547 ..............

Go to back page