รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.5/1

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22619 นายกิตติพล พุฒระ 1 27/10/2545 ..............
2 22620 นายกิตติภพ อินทร์สวาท 2 10/01/2546 ..............
3 22621 นายฐิติพงษ์ พันธ์มณี 3 19/07/2545 ..............
4 22622 นายณัฐวุฒิ ทรายฮวด 4 31/07/2545 ..............
5 22623 นายตนุสรณ์ อินทรภู่ 5 30/07/2545 ..............
6 22624 นายธันยธรณ์ มูลคำภา 6 01/07/2545 ..............
7 22626 นายนรภัทร แจ่มจำรูญ 7 27/05/2546 ..............
8 22627 นายนิตินัย คำภูษา 8 05/01/2545 ..............
9 22628 นายปกรณ์ ลอนลับ 9 18/12/2545 ..............
10 22629 นายปรเมษฐ์ จ้อยสุดใจ 10 06/11/2545 ..............
11 22630 นายปวเรศ กินรีแซ 11 30/11/2545 ..............
12 22631 นายภัทรพล กองมนต์ 12 17/02/2546 ..............
13 22634 เด็กชายศุภกาญจน์ ถนอมทรัพย์ 13 26/09/2546 ..............
14 22674 นายพณิชพล กอบสินค้า 14 10/04/2546 ..............
15 22684 นายอภิชิต กอนเกียน 15 06/10/2545 ..............
16 24442 นายพงศกร สุภะผ่องศรี 16 16/12/2545 ..............
17 22639 นางสาวกาญจณี สุทธิอำนวยกูล 17 14/03/2546 ..............
18 22641 นางสาวขวัญฤดี นันทะชัย 18 25/09/2545 ..............
19 22643 นางสาวชนิตรา ไชยหงษ์ 19 05/03/2545 ..............
20 22644 นางสาวชุตินันท์ อัครวณิชเลิศ 20 12/01/2546 ..............
21 22645 นางสาวธัญวรรณ สุดทะสน 21 14/10/2545 ..............
22 22646 นางสาวนวภรณ์ ศรีโปฎก 22 05/08/2545 ..............
23 22650 นางสาวภัคจิรา โต๊ะยอเด 23 07/10/2545 ..............
24 22651 นางสาวภารินทร์ ดอนพิลา 24 14/08/2545 ..............
25 22655 นางสาววิลาสินี ปริญญาศรีเศวต 25 14/08/2545 ..............
26 22657 นางสาวสุธิมา วงค์สวาสดิ์ 26 26/10/2545 ..............
27 22661 นางสาวอาทิตยา ศรีสวัสดิ์ 27 31/03/2545 ..............
28 22663 นางสาวอินทิรา คำพันธ์ 28 11/04/2545 ..............
29 22685 นางสาวกวินธิดา โพธิ์เตี้ย 29 01/07/2545 ..............
30 22689 นางสาวชุตินันท์ แซ่จันทร์ 30 07/06/2545 ..............
31 22694 นางสาวบุสิตา สรรคพงษ์ 31 25/03/2546 ..............
32 22706 นางสาวสิริภัทร เกิดผล 32 14/06/2546 ..............
33 22743 นางสาวรัตน์สุคนธ์ เลิศสระน้อย 33 22/05/2545 ..............
34 22752 นางสาวสุภาวิณี กินูน 34 19/02/2545 ..............
35 22829 นางสาวธัญชนก สายบุญยง 35 21/10/2545 ..............
36 22835 นางสาวพิมพ์ลภัส ไผจิตร 36 14/09/2545 ..............
37 22871 นางสาวทิพรัตน์ บุญครอง 37 08/10/2545 ..............
38 22955 นางสาวเกศมณี ปวุฒิพันธุ์ 38 07/10/2545 ..............
39 22962 นางสาวธนพร หอมรื่น 39 04/11/2545 ..............
40 23013 นางสาววริศรา ภาษาดี 40 21/03/2545 ..............
41 23019 นางสาวอารียา สารมะโน 41 01/10/2545 ..............
42 24438 นางสาวบุญญาภา ภู่ประเสริฐ 42 30/07/2545 ..............
43 24457 นางสาวสุภัสสรา จันทร์ดำ 43 01/04/2546 ..............
44 24473 นางสาวรตนพร บุญเติม 44 14/07/2546 ..............

Go to back page