รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.5/2

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22638 นายอมรเทพ วงศาโรจน์ 1 01/09/2545 ..............
2 22678 นายภูวนาถ สท้านวัตร 2 12/12/2545 ..............
3 22680 นายวีรวัฒน์ หว้าคำ 3 01/10/2545 ..............
4 22711 นายจักรพันธ์ ปิ่นประดับ 4 17/12/2545 ..............
5 22862 นายอภิสิทธิ์ นวลชม 5 06/04/2546 ..............
6 24443 นายธนบดี เอกจำนงค์ 6 25/02/2546 ..............
7 24450 นายชัยวัฒน์ จูเที่ยง 7 06/08/2545 ..............
8 24453 นายอนวรรษ ช่างทำร่อง 8 06/01/2546 ..............
9 24454 นายภูมิภัทร สีพรมมา 9 08/03/2546 ..............
10 24484 นายฤทธิชัย กมล 10 13/04/2545 ..............
11 22652 นางสาววรัญญา ประทุมมินทร์ 11 23/04/2546 ..............
12 22659 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาดี 12 26/07/2545 ..............
13 22687 นางสาวศิริพร ปัญจะแก้ว 13 21/07/2546 ..............
14 22688 นางสาวชฎาทอง แท่นทอง 14 24/04/2546 ..............
15 22690 นางสาวฐานิดา พันอะ 15 27/10/2545 ..............
16 22700 นางสาววนันศญา พลหาร 16 20/04/2545 ..............
17 22701 นางสาววนารี นิลสนธิ 17 25/02/2546 ..............
18 22702 นางสาววรัญญา โสมา 18 15/12/2545 ..............
19 22705 นางสาวสายป่าน แดงทองดี 19 15/12/2545 ..............
20 22708 นางสาวสุภัชชา แสงสุข 20 29/10/2545 ..............
21 22730 นางสาวกนกวรรณ สิงคะ 21 31/03/2546 ..............
22 22739 นางสาวพัชรินทร์ คำทุย 22 11/10/2545 ..............
23 22745 นางสาวรุจิภาส เรืองทรัพย์ 23 16/11/2545 ..............
24 22778 นางสาวชนิดา กล่ำสกุล 24 10/10/2545 ..............
25 22797 นางสาวเอื้อมพร วันเสี่ยน 25 17/07/2545 ..............
26 22876 นางสาวนิธินันท์ จันนิติ 26 19/06/2545 ..............
27 22878 นางสาวประภัสสร ดอยลอม 27 11/07/2545 ..............
28 22883 นางสาวพัชรินทร์ ตระกูลแก้ว 28 29/09/2545 ..............
29 22884 นางสาววรรณพร จันทร์เงิน 29 24/06/2545 ..............
30 22885 นางสาวสุมินตรา นิลาวรรณ์ 30 10/07/2545 ..............
31 22918 นางสาวภัทราวดี โลทิม 31 19/01/2546 ..............
32 22928 นางสาวกัญญพัชร แพงดาน 32 30/09/2545 ..............
33 22952 นางสาวกรพินธุ์ ดวงสุนทร 33 26/04/2546 ..............
34 23010 นางสาวภัทรดา สอนเวช 34 21/08/2545 ..............
35 24435 นางสาวกมลชนก เบิกใจ 35 17/03/2546 ..............
36 24436 นางสาวผกาพร ป้อมเพชร 36 17/04/2546 ..............
37 24455 นางสาวชลธิชา ชาวเรือหัก 37 30/04/2545 ..............
38 24458 นางสาวณิศวรา ป้านทอง 38 02/04/2546 ..............
39 24464 นางสาวอารยา ขุนภักนา 39 18/12/2545 ..............
40 24465 นางสาวณัฐธิดา พรมเวียง 40 31/03/2546 ..............
41 24468 นางสาวมะลิวัลย์ กรทอง 41 07/12/2545 ..............
42 24474 นางสาววิภา โลหะเวช 42 15/01/2545 ..............
43 24479 นางสาวหทัยรัตน์ ใจหนัก 43 09/09/2545 ..............

Go to back page