รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.5/3

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22636 นายสุรพศ แก้วพระ 1 13/02/2546 ..............
2 22677 นายพันระวี พันธานนท์ 2 01/03/2546 ..............
3 22681 นายสรัล ตรีศูนย์ 3 03/02/2546 ..............
4 22818 นายอาทิตย์ ปิ่นนาง 4 06/10/2545 ..............
5 22894 นายณัฐพล ภิยโญยิ่ง 5 16/11/2545 ..............
6 24437 นายพิพรรธ แก้วดอนรี 6 14/09/2545 ..............
7 24439 นายศุภกฤต สีตัง 7 31/10/2545 ..............
8 24445 นายคมชาญ ขันคำ 8 29/06/2545 ..............
9 24485 นายฤทธิเดช กมล 9 13/04/2545 ..............
10 24508 นายธนภัทร เกิดปั้น 10 17/12/2545 ..............
11 22649 นางสาวพรวิสาข์ ชาวไทย 11 16/05/2546 ..............
12 22653 นางสาววันวิสา อินโน 12 27/05/2545 ..............
13 22658 นางสาวสุพรรษา ริ้วสมบัติ 13 21/10/2545 ..............
14 22691 นางสาวณิชาภัทร ศรีหาบุตร 14 29/09/2545 ..............
15 22692 นางสาวธนะภรณ์ โสมา 15 01/10/2545 ..............
16 22734 นางสาวชนัญธิดา บุญเลิศ 16 13/12/2545 ..............
17 22742 นางสาวภัทรวดี บัวเทศ 17 24/10/2545 ..............
18 22747 นางสาวศศิธร เหล่าอัน 18 17/01/2546 ..............
19 22749 นางสาวสิริณณา พรหมมินทร์ 19 01/08/2545 ..............
20 22751 นางสาวสุภัทรา ฐานสีมี 20 29/01/2546 ..............
21 22774 นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน 21 04/02/2545 ..............
22 22779 นางสาวชุตินันท์ แสงเทพ 22 27/09/2545 ..............
23 22785 นางสาวพิมพ์นิภา จิตรอ่อนน้อม 23 02/07/2545 ..............
24 22788 นางสาวมยุริญ จุยประโคน 24 20/07/2545 ..............
25 22796 นางสาวอารีญา คุ้มเปรม 25 06/10/2545 ..............
26 22798 นางสาวไอรดา ไตรรัตน์ 26 03/07/2545 ..............
27 22823 นางสาวชลลดา เปี่ยมรอด 27 22/10/2545 ..............
28 22828 นางสาวธนพร กองคำ 28 22/07/2545 ..............
29 22831 นางสาวนัฐฌา ทำสมใจ 29 23/09/2545 ..............
30 22834 นางสาวพิชญา วังคีรี 30 09/07/2545 ..............
31 22874 นางสาวธัญวรัตน์ บุตรทอง 31 20/01/2546 ..............
32 22879 นางสาวประวีณา โตไกรลักษณ์ 32 09/03/2546 ..............
33 22917 นางสาวพิยดา ขันทวิเศษ 33 27/08/2545 ..............
34 22923 นางสาวลภัสรดา บุญประดิษฐ์ 34 19/02/2546 ..............
35 22958 นางสาวจุไรรักษ์ ตันทอง 35 23/07/2545 ..............
36 22959 นางสาวฐิติรัตน์ เกษตรเอี่ยม 36 28/02/2546 ..............
37 23005 นางสาวปนัดดา ชาญเขตการ 37 02/04/2546 ..............
38 23009 นางสาวพัฒน์นรี ชนสูงเนิน 38 24/09/2545 ..............
39 24440 นางสาวกชกร ปานัน 39 05/08/2545 ..............
40 24462 เด็กหญิงอารญา สุทวี 40 12/11/2546 ..............
41 24471 นางสาวเพ็ญศิริ บุญพ่วง 41 19/11/2545 ..............
42 24480 นางสาวจุฑามาศ จอดนอก 42 19/09/2545 ..............
43 24481 นางสาวคัทรินธร พงษ์พิบูลย์ 43 22/03/2545 ..............

Go to back page