รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.5/4

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22632 นายยศพล เสียงเพราะ 1 17/08/2545 ..............
2 22635 นายสรวิชญ์ ปิ่นนาง 2 17/10/2545 ..............
3 22665 นายกฤษณะ ชาญบ้านห้วย 3 03/06/2545 ..............
4 22666 นายจิรวัฒน์ เอี่ยมม่วง 4 02/04/2546 ..............
5 22725 นายวัชรากร สุภาคาร 5 19/09/2545 ..............
6 22762 นายพงศ์กานต์ แป้นสำโรง 6 03/12/2545 ..............
7 22771 นายอนันต์ยศ มูลคำ 7 13/11/2545 ..............
8 22815 นายสุวิทย์ โคตรหานาม 8 09/10/2545 ..............
9 22846 นายชมะนันท์ โสดา 9 26/04/2546 ..............
10 22853 นายพิชิต หอมดี 10 12/03/2546 ..............
11 22892 นายชาญณรงค์ คำหอมกุล 11 31/10/2545 ..............
12 22946 นายพีรวัส ศรีสุพรรณ 12 18/06/2546 ..............
13 22987 นายภาณุวัฒน์ ครอบบัวบาน 13 26/11/2545 ..............
14 22656 นางสาวสิทธิ์ฐารัตน์ ไพเราะ 14 29/05/2546 ..............
15 22686 นางสาวขวัญกัลยา เดชวงค์ 15 08/05/2546 ..............
16 22693 นางสาวนุจรี คุ้มตีทอง 16 04/12/2545 ..............
17 22707 นางสาวสุพรรนิภา กอนโตน 17 04/06/2546 ..............
18 22748 นางสาวสารินี ดีล้วน 18 01/01/2546 ..............
19 22753 นางสาวอรัญญา บุญใหญ่ 19 21/04/2546 ..............
20 22820 นางสาวจุฑารัตน์ สงทิม 20 13/03/2546 ..............
21 22836 นางสาวมัทนพร ติยะวงศ์ 21 11/04/2545 ..............
22 22840 นางสาวสิตานัน ทุมขันธ์ 22 08/02/2546 ..............
23 22842 นางสาวสุพรรณณี ประสิทธิกร 23 20/06/2546 ..............
24 22913 นางสาวฐิติพร โพธิ์ทอง 24 28/10/2545 ..............
25 22916 นางสาวนัชธิดา นวลนิล 25 03/09/2545 ..............
26 22921 นางสาวรักษิตา ด้นประดิษฐ 26 24/04/2546 ..............
27 22957 นางสาวจตุพร ศิริโนนรัง 27 27/02/2546 ..............
28 22966 นางสาวปวิดา นาสิงห์คาร 28 15/12/2545 ..............
29 22967 นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์อุต 29 17/07/2546 ..............
30 22970 นางสาวรัชนี คุณแก้วอ้อม 30 19/02/2546 ..............
31 22972 นางสาวศิริกานต์ กิ่งกาง 31 13/11/2545 ..............
32 22974 นางสาวศิริกมล นาคแผ่น 32 12/08/2546 ..............
33 23018 นางสาวอารีญา ยางอ่อน 33 21/03/2546 ..............
34 24017 นางสาวปทุมพร อ่อนวัน 34 26/03/2546 ..............
35 24475 นางสาวนันทิชา ใครบุตร 35 21/01/2546 ..............

Go to back page