รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.5/5

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22718 นายธนวัฒน์ จันทร์ชุ่ม 1 11/03/2545 ..............
2 22728 นายอภินันท์ แสงหาญ 2 23/07/2545 ..............
3 22768 นายสุทธิพงษ์ พรมเดช 3 11/01/2546 ..............
4 22802 นายธิวานนท์ แซ่โค้ว 4 04/11/2544 ..............
5 22804 นายธีรภัทร ธรรมพระเวช 5 26/05/2546 ..............
6 22849 นายณภัทร ศรีสุพรรณ 6 13/01/2546 ..............
7 22896 นายทศพร หาพล้อย 7 16/03/2546 ..............
8 22901 นายภพพิสิษฐ์ ศรีบุรินทร์ 8 01/08/2545 ..............
9 22944 นายปราบดา จินดารัตน์ 9 2 /03/2546 ..............
10 22951 นายอริย สีดาจันทร์ 10 07/02/2545 ..............
11 22979 นายณัฐพงษ์ เมืองจันทร์ 11 06/10/2545 ..............
12 22993 นายเหมวิต มั่นคง 12 29/04/2546 ..............
13 24463 นายอานันท์ จันตระกูล 13 03/12/2545 ..............
14 22733 นางสาวจุฑารัตน์ สิงหารักษ์ 14 20/02/2546 ..............
15 22735 นางสาวณิชาพัฒน์ พับขุนทด 15 04/05/2546 ..............
16 22780 นางสาวณฐพร คมแก้ว 16 06/01/2546 ..............
17 22782 นางสาวนภาวัลย์ จันทะเดช 17 12/06/2545 ..............
18 22789 เด็กหญิงศรัณย่า นวลน้อม 18 28/11/2546 ..............
19 22822 นางสาวชมัยพร เมืองจันทร์ 19 24/12/2545 ..............
20 22832 นางสาวนันทินี พันธ์ปุย 20 20/12/2545 ..............
21 22873 นางสาวธัญลักษณ์ กองมนต์ 21 02/12/2545 ..............
22 22887 นางสาวอริสา บุตรวงค์ 22 07/03/2545 ..............
23 22909 นางสาวเฉลิมขวัญ นวลนิล 23 05/12/2545 ..............
24 22914 นางสาวณัฐริกา โมธรรม 24 21/01/2545 ..............
25 22919 นางสาวมนทิราลัย แพงศรี 25 28/05/2546 ..............
26 22925 นางสาวสุภาวดี ปรีกมล 26 21/12/2545 ..............
27 22926 นางสาวสุดารัตน์ ชาริดา 27 27/02/2546 ..............
28 22953 นางสาวกัณฑาภรณ์ ไชยราษฎร์ 28 25/08/2545 ..............
29 22954 นางสาวกุลนิดา ทั่งใบ 29 15/02/2546 ..............
30 22960 นางสาวณัฐกรานต์ ชาติสุวรรณ์ 30 15/09/2545 ..............
31 23014 นางสาววาริศา วันดี 31 07/12/2545 ..............
32 24019 เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองขาว 32 27/10/2546 ..............
33 24446 นางสาวภัศสร ชมชื่น 33 25/12/2545 ..............
34 24448 นางสาวสุนิษา นิยม 34 21/02/2545 ..............
35 24478 นางสาวสายใจ เวชพันธ์ 35 23/01/2546 ..............

Go to back page