รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.5/6

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22714 นายฐานัชฌ์ พรังเดช 1 17/01/2546 ..............
2 22723 นายบูรพา สุกอ่อน 2 01/02/2546 ..............
3 22727 นายสหรัฐ ทองนอก 3 18/03/2546 ..............
4 22857 นายรัตนพล ใจภูมิ 4 02/09/2545 ..............
5 22893 นายฐานทัพ แสนสำราญ 5 09/07/2545 ..............
6 22938 นายณรงค์ พุ่มพวง 6 2/04/2546 ..............
7 22942 นายนนทวัฒน์ แก้วกัน 7 21/08/2545 ..............
8 22945 นายปัณณธร สุขสบาย 8 10/03/2546 ..............
9 22978 นายกิตตินันท์ ทองอ่อน 9 25/04/2546 ..............
10 24434 นายเจษฎาพร อินทโชติ 10 06/03/2546 ..............
11 24460 นายสิริโชค เหง้าสารี 11 03/04/2546 ..............
12 24486 นายปวริศร์ อาบสุวรรณ์ 12 17/04/2545 ..............
13 22781 นางสาวณัฐภัทร อุ่นสำราญ 13 23/02/2546 ..............
14 22783 นางสาวบุญยรัตน์ บุญคำ 14 15/09/2545 ..............
15 22790 นางสาวสานันทินี ดีประสิทธิ์ 15 08/09/2545 ..............
16 22792 นางสาวสุภาพร กลิ่นทอง 16 16/08/2546 ..............
17 22795 นางสาวอังคณา สงครามศรี 17 12/09/2545 ..............
18 22826 นางสาวณัฐนรี มหาจันทร์ 18 16/10/2545 ..............
19 22830 นางสาวธัญญารัตน์ คุณแก้วอ้อม 19 25/08/2545 ..............
20 22866 นางสาวชุติกาญจน์ เบ้าสาลี 20 23/03/2546 ..............
21 22936 นางสาวกาญจนา บัวช่อง 21 17/11/2545 ..............
22 22956 นางสาวศิริพร ฮาดแมน 22 19/10/2545 ..............
23 22965 นางสาวปนัดดา พรมเวียง 23 28/09/2545 ..............
24 22971 นางสาววิภาดา สีแดง 24 09/01/2546 ..............
25 22975 นางสาวสุภลักษณ์ สร้อยกุดเรือ 25 09/10/2545 ..............
26 22998 นางสาวกัญญารัตน์ พาขึ้นพร้อม 26 10/04/2546 ..............
27 23001 นางสาวฐิติญา ปองแก้ว 27 28/02/2546 ..............
28 23004 นางสาวนิโลบล เมืองใจ 28 03/05/2546 ..............
29 23007 นางสาวปะติพร โตไพบูรณ์ 29 04/07/2545 ..............
30 23008 เด็กหญิงปิยวรรณ ฤทธิ์น้อย 30 22/10/2546 ..............
31 23011 นางสาวภัทราภรณ์ หงษ์เงิน 31 06/02/2546 ..............
32 24470 นางสาวภาสินี วิบูลอรรถ 32 20/03/2546 ..............
33 24476 นางสาวนวพร ล่ำข้อ 33 24/03/2546 ..............
34 24477 นางสาวพุทธรักษา สุดทำนอง 34 08/03/2546 ..............

Go to back page