รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.5/7

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22625 นายธัญญ์สุกิด โชควิสิทธิ์ชัย 1 17/02/2546 ..............
2 22710 นายจักรพงศ์ คุ้มเวช 2 08/09/2545 ..............
3 22715 นายณัฐชานนท์ พันจันดี 3 15/06/2545 ..............
4 22719 นายธรรมรงณ์ สุขสวย 4 08/07/2546 ..............
5 22720 นายนฤดล ไชยคิรินทร์ 5 12/10/2545 ..............
6 22726 นายวุฒิพงษ์ เพชรสุก 6 25/05/2546 ..............
7 22772 นายอภิสิทธิ์ วังคีรี 7 11/08/2545 ..............
8 22847 นายชินวัตร ฉุยฉาย 8 8/03/2546 ..............
9 22863 นายอิทธิพล กันตรง 9 30/03/2546 ..............
10 22940 นายทรงพล สุขสำราญ 10 05/05/2546 ..............
11 22941 นายนธี ศรีสุวรรณ 11 15/04/2546 ..............
12 22983 นายนนทกร ฉุนฤทธ์ 12 23/09/2545 ..............
13 22991 นายวิสิทธิ์ โคตรหานาม 13 09/10/2545 ..............
14 23096 นายชาญวิทย์ ฉัตรไชยสิทธิกูล 14 06/04/2546 ..............
15 24449 นายณัฐพงศ์ พุดสีทอง 15 15/08/2545 ..............
16 24452 เด็กชายนุกูล แซ่เล้า 16 06/09/2546 ..............
17 24456 นายศรัญ ทะวาภพ 17 21/02/2545 ..............
18 24467 นายวิโรจน์ พิมเกษ 18 18/12/2545 ..............
19 22388 นางสาวจันทร์ธิดา อนุภาพไตรภพ 19 24/12/2544 ..............
20 22695 นางสาวปาณิชตา ละม้าย 20 10/12/2545 ..............
21 22699 นางสาวเมธิรา ศรีไทย 21 15/04/2546 ..............
22 22736 นางสาวศิริภัทร พิมาน 22 14/12/2545 ..............
23 22741 นางสาวภัทรภรณ์ ทวีสุข 23 01/05/2546 ..............
24 22776 นางสาวกัญญารัตน์ กุ้ยเอี้ยะ 24 21/02/2546 ..............
25 22793 นางสาวอรพรรณ สุขโชติ 25 08/01/2546 ..............
26 22821 นางสาวพิทธนันท์ สิทธิสินธุ์ 26 17/12/2545 ..............
27 22924 นางสาวศศิธร มณีศรี 27 13/09/2545 ..............
28 22930 นางสาวอมรวดี เทศสวัสดิ์ 28 08/02/2545 ..............
29 24018 นางสาวณัฐณิชา ขุนทิพย์ 29 23/06/2545 ..............
30 24447 นางสาวเมษา น้อยทอง 30 30/04/2546 ..............
31 24451 นางสาวดวงฤดี ประเสริฐไทย 31 07/01/2546 ..............
32 24459 นางสาวน้ำเพชร สาลีสิงห์ 32 19/02/2546 ..............
33 24466 นางสาวสโรชา รัตนแสง 33 24/10/2545 ..............
34 24469 นางสาวเพ็ญนภา กรทอง 34 05/02/2546 ..............
35 24472 นางสาวกนกวรรณ เหมวิหก 35 12/08/2545 ..............
36 24482 นางสาวกุลนัฐ สุวรรณศิริ 36 15/11/2545 ..............
37 24483 นางสาวธนิดา สุโทสา 37 09/04/2546 ..............

Go to back page