รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.6/1

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22167 นายกฤษณ์ชนะ อินทร์สุข 1 08/06/2545 ..............
2 22176 นายธติพัทธ์ ราชเสนา 2 27/07/2544 ..............
3 22180 นายจักรกริช ดิษฐเจริญ 3 09/06/2544 ..............
4 22221 นายทวีศักดิ์ ขวัญยืน 4 17/11/2544 ..............
5 22228 นายธนา เบ้าอาสา 5 20/11/2544 ..............
6 22246 นายธีระศักดิ์ พุฒระ 6 01/07/2544 ..............
7 22270 นายพงศธร อาจสมบูรณ์ 7 26/10/2545 ..............
8 22331 นายสิทธิเดช นวลศรี 8 16/08/2545 ..............
9 23982 นายพงศกร กาศจันทร์ 9 20/06/2544 ..............
10 22368 นางสาวกัญญารัตน์ เหมลา 10 26/08/2545 ..............
11 22371 นางสาวกาญจนา อ่อนดี 11 29/06/2544 ..............
12 22373 นางสาวกุลนิดา มุณีวงษ์ 12 12/09/2544 ..............
13 22382 นางสาวคณิษฐา สิงห์ทอง 13 16/02/2545 ..............
14 22392 นางสาวจิราภรณ์ คำหมั่น 14 28/04/2545 ..............
15 22405 นางสาวชลธร เขียวภักดี 15 13/12/2544 ..............
16 22407 นางสาวชลธิชา อินทร์ลุน 16 24/06/2544 ..............
17 22411 นางสาวชาลิสา สุวรรณศร 17 10/04/2545 ..............
18 22414 นางสาวชุติกาญจน์ แจ้งภูเขียว 18 08/07/2544 ..............
19 22433 นางสาวธนารีย์ มีกำลัง 19 24/06/2545 ..............
20 22434 นางสาวธัญชนก พร้อมสุข 20 20/08/2544 ..............
21 22436 นางสาวธัญวรัตม์ บุญพรม 21 29/04/2545 ..............
22 22447 นางสาวนัทชา ลาโพธิ์ 22 22/08/2544 ..............
23 22448 นางสาวนัทธมน ศิวกรภัทรศัย 23 13/05/2545 ..............
24 22451 นางสาวนันธิตา ปันนา 24 07/07/2544 ..............
25 22454 นางสาวนิภาภรณ์ ลาภคุณ 25 20/08/2544 ..............
26 22456 นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม 26 08/12/2544 ..............
27 22472 นางสาวพรทิตา ยิ้มยินดี 27 18/06/2545 ..............
28 22481 นางสาวพิมพ์ชนก พ่อค้า 28 24/02/2545 ..............
29 22483 นางสาวพุทธชาติ เทียมทอง 29 02/08/2544 ..............
30 22491 นางสาวภัทรวรรณ เก่งกล้า 30 29/03/2545 ..............
31 22493 นางสาวมนทกานต์ สมพูล 31 05/01/2544 ..............
32 22505 นางสาวลลิตา ปัจยะโคทา 32 30/05/2544 ..............
33 22511 นางสาววรรณวลี จันทร์ทวี 33 02/05/2544 ..............
34 22517 นางสาววันวิสา สายไหม 34 30/09/2544 ..............
35 22518 นางสาวศรัณย์พร โพธิกุล 35 24/06/2545 ..............
36 22527 นางสาวสโรชา มณีฤทธิ์ 36 27/04/2545 ..............
37 22533 นางสาวสุทธิดา แก่นโท 37 16/12/2544 ..............
38 22545 นางสาวอชิรญาณ์ จันทศร 38 07/11/2544 ..............
39 22548 นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มแย้ม 39 21/05/2545 ..............
40 22554 นางสาวอัญธิชา จันมโนวงษ์ 40 27/11/2544 ..............
41 22557 นางสาวอาริยา สิ้นโศรก 41 16/12/2544 ..............
42 22558 นางสาวอารียา ศิริทองจักร์ 42 07/10/2544 ..............
43 23981 นางสาวสุนิสา กองตัน 43 07/01/2545 ..............
44 23998 นางสาวสุชานันท์ อิ่มละออ 44 25/01/2545 ..............

Go to back page