รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ห้อง ม.6/2

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เลขที่ วันเกิด หมายเหตุ
1 22178 นายฆนาคม ชั้นจิรกุล 1 08/02/2545 ..............
2 22185 นายจิระพงศ์ แก้วเถาว์ 2 14/08/2544 ..............
3 22197 นายชินวัตร เหลือหลาย 3 20/05/2545 ..............
4 22316 นายศิวกร อุ่นแก้ว 4 14/12/2544 ..............
5 22320 นายสมโชค อาสารณะ 5 08/05/2545 ..............
6 22326 นายสหัสวรรษ์ คิดมา 6 19/06/2544 ..............
7 22339 นายสุธร บุริศรี 7 11/03/2544 ..............
8 23570 นายธนิษฐ์ พร้อมมูล 8 17/04/2544 ..............
9 23979 นายณฏฐพล รุณทอง 9 29/05/2545 ..............
10 23984 นายวาทิตย์ ปิ่นนาง 10 15/09/2544 ..............
11 23989 นายกิติกร คงดี 11 11/11/2545 ..............
12 24001 นายศรายุทธ จันพิลา 12 31/05/2545 ..............
13 24003 นายนครินทร์ อยู่ชัง 13 14/07/2544 ..............
14 24005 นายณัฐดนัย ถาเกษศรี 14 21/05/2544 ..............
15 24029 นายมณเฑียร คำจันทร์ 15 20/03/2545 ..............
16 24488 นายพงษ์เพชร อุดมเดช 16 27/06/2544 ..............
17 22366 นางสาวกัญญารัตน์ รูปคำ 17 18/06/2544 ..............
18 22375 นางสาวกุลสตรี ปรางจันทร์ 18 14/03/2545 ..............
19 22380 นางสาวขวัญใจ ยืนยง 19 05/08/2544 ..............
20 22398 นางสาวจุฑามาศ แก้วโยม 20 12/03/2545 ..............
21 22413 นางสาวชื่นนภา ทองแต้ม 21 11/10/2545 ..............
22 22442 นางสาวนภาพร สิงห์รักษ์ 22 14/08/2544 ..............
23 22445 นางสาวนฤมล ยศพรม 23 23/07/2545 ..............
24 22452 นางสาวนิตยา ภูวงศ์ 24 15/07/2544 ..............
25 22453 นางสาวนิธินันท ไชยสุระ 25 13/10/2544 ..............
26 22458 นางสาวเนาวรัตน์ เบ้าเหมือน 26 19/09/2544 ..............
27 22465 นางสาวประวีณา ล่ำข้อ 27 16/06/2545 ..............
28 22488 นางสาวภัครมัย สังข์ทอง 28 22/11/2544 ..............
29 22498 นางสาวรัชดาภรณ์ วงษ์ธานี 29 24/04/2544 ..............
30 22499 นางสาวรัตนพร หล้าเพชร 30 01/07/2545 ..............
31 22507 นางสาวลักษิกา พันอะ 31 13/08/2544 ..............
32 22515 นางสาววรินทร ผัดผล 32 05/08/2544 ..............
33 22530 นางสาวสิริรัตน์ ใจหนัก 33 19/10/2544 ..............
34 22541 นางสาวสุภาพร อบมาลี 34 16/05/2545 ..............
35 22547 นางสาวอภิสรา พันธุมจินดา 35 14/08/2544 ..............
36 22550 นางสาวอมลวรรณ ภัครวัฒน์อังกูร 36 01/04/2545 ..............
37 22560 นางสาวอุทัยวรรณ กางถิ่น 37 27/10/2545 ..............
38 22561 นางสาวเอมมิกา ปลื้มกลาง 38 13/02/2545 ..............
39 23091 นางสาวเพ็ญพิชชา เหล็กมา 39 29/11/2544 ..............
40 23975 นางสาวอาวิภา ลำพึงกาล 40 07/06/2544 ..............
41 23976 นางสาวฐิติพร เกียงมี 41 21/11/2544 ..............
42 23993 นางสาวภัคมัย นิตย์รอด 42 26/07/2544 ..............
43 23997 นางสาวพัชรินทร์ สมหวังดี 43 11/05/2545 ..............
44 24008 นางสาวกุลธิดา สิทธิชัย 44 26/06/2545 ..............

Go to back page